Općinske službe

Za obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i upravnih i drugih poslova, koji su federalnim i kantonalnim zakonom preneseni na Općinu, osnivaju se službe za upravu.

Odlukom o osnivanju i djelokrugu općinskog organa uprave Općine Centar Sarajevo osnovane su službe za upravu i posebne službe za obavljanje stručnih, tehničkih i drugih poslova, utvrđen je njihov djelokrug rada i način rukovođenja, te uređena druga pitanja organizacije u skladu sa potrebom obavljanja poslova.

Djelokrug općinskog organa uprave obuhvata poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji su utvrđeni Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Kantona Sarajevo, zakonom i Statutom Općine Centar, kao i upravne i druge poslove iz nadležnosti Federacije Bosne i
Hercegovine i Kantona Sarajevo, koji su zakonom povjereni, odnosno preneseni na vršenje Općini.