Inspektorat

Urbanističko-građevinska i komulna inspekcija

Inspektorat vrši sljedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa i sprovodi utvrđenu politiku za koju je osnovana;
 • učestvuje u izradi strategije razvoja i programiranja razvoja općine i učestvuje u izradi strateških dokumenata Općine;
 • obavlja poslove inspekcijskog nadzora od strane općinskih urbanističko-građevinskih inspektora, komunalnih inspektora i inspektora za ceste, u oblasti urbanizma i građenja, korištenja javnih površina, komunalnih djelatnosti i lokalnih cesta, cestovnog pojasa, te poduzima mjere utvrđene zakonskim i podzakonskim aktima iz tih oblasti;
 • rješava u prvom stepenu u upravnom postupku i poduzima upravne i druge mjere u obavljanju inspekcijskog nadzora;
 • sprovodi izvršenje rješenja i zaključaka o naloženim mjerama;
 • izdaje prekršajne naloge i podnosi nadležnim organima zahtjeve za pokretanje prekršajnog i krivičnog postupka;
 • izrađuje potrebne izvještaje i informacije iz djelokruga Službe;
 • u okviru poslova urbanističko-građevinske inspekcije prvenstveno se obezbjeđuje zaštita prostora od protupravne gradnje i zaštita okoliša, života i rada, a u slučaju potrebe postupa se u cilju sprječavanja šteta i ozbiljnih nesreća;
 • komunalna inspekcija vrši kontrolu s ciljem poštivanja regulative koja uređuje komunalnu oblast, a data je u nadleznost Općini;
 • inspekcija za ceste vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti cesta koji se odnose na stanje lokalnih i nekategorisanih cesta, radove koji se obavljaju na cesti u zaštitnom i cestovnom pojasu lokalnih i nekategorisanih cesta, te cestovnog prevoza;
 • obavještava prijavitelje bespravnih radova o postupku, priprema potrebne izvještaje i prijedloge nadležnim institucijama;
 • priprema obavijesti drugim općinskim službama i odgovore na upite građana;
 • vodi propisane i potrebne evidencije o obavljanju inspekcijskog nadzora i evidencije o službenim iskaznicama inspektora;
 • podnosi izvještaje o svom radu općinskom načelniku i drugim tijelima, u skladu sa zakonom;
 • ostvaruje saradnju sa upravama za inspekcijske poslove, organima državne službe, pravnim licima, udruženjima, sredstvima javnog informisanja i građanima, u pitanjima od značaja za efikasno provođenje propisa;
 • vrši druge poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor i u vezi sa nadzorom;
 • učestvuje u pripremi i formulisanju aplikacija za finansiranje sredstava fondova EU, te drugih međunarodnih izvora finansiranja;
 • u postupku javne nabavke iz svoje nadležnosti priprema tehnički dio tenderske dokumentacije i dostavlja nadležnoj Službi;
 • organizuje izvršavanje i stalno poboljšavanje uspostavljenih sistema kvaliteta;
 • obavlja i druge poslove koje joj u zadatak stavi općinski načelnik.
Dokument
607 Zakon o inspekcijama KS [2/17]
609 Odluka o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera KS [51/15]
607 Zakon o inspekcijama u FBiH [19-17]
709 Obrazac [INS-02] Inspekcijski nadzor
709 Obrazac [INS-01] Utvrđivanje fizičkog stanja objekta-građevine
275 [03] Brošura