Stambeno i Komunalno

Služba za za stambene i komunalne poslove

 Odsjek za investicije i komunalni razvoj:

• PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
U toku cijele godine, na području Kantona Sarajevo je dozvoljeno privremeno korištenje javnih površina za postavljanje sadržaja utvrđenih Zakonom o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo.
Pravo na privremeno korištenje javnih površina imaju pravna lica registrovana za obavljanje određene djelatnosti i fizička lica koja imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti.
Po isteku odobrenja korisnici moraju javnu površinu dovesti u prvobitno odnosno tehnički ispravno stanje.
Korisnici javnih površina koji postupaju suprotno odredbama Zakona i rješenju o privremenom korištenju javne površine, gube pravo da koriste javnu površinu u narednih 5 godina.
Korisnici javnih površina koji nisu u cijelosti izmirili naknadu za ranije odobreni period, ne može se ponovo izdati odobrenje za korištenje javne površine, a protiv istih će se pokrenuti postupak za prinudnu naplatu putem suda.
Zahtjevi za postavljanje prodajnih stolova (pokretne tezge) povodom značajnih historijskih, vjerskih i drugih datuma podnose se najranije 30 dana prije nastupanja značajnih historijskih, vjerskih i drugih datuma.
Zahtjevi za postavljanje stolova ispred ugostiteljskih radnji podnose se najranije 30 dana prije isteka perioda korištenja javne površine.

• POSTAVLJANJE  TRANSPARENATA
Odobrenje nije potrebno za postavljanje prigodnog natpisa u izlogu povodom državnih praznika.
Oglašavanje putem transtarenata na javnom mjestu može se vršiti samo povodom državnih i vjerskih praznika i održavanja značajnih manifestacija kulturnog, privrednog, političkog i sportskog karaktera.
Lokacije za postavljanje transparenata za područje Općine Centar utvrđene su Odlukom o uvjetima i načinu postavljanja firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Centar Sarajevo.
Smrtovnice se postavljaju bez odobrenja nadležnog organa u blizini pogrebnog preduzeća i društava, grobalja, vjerskih ustanova, u naselju gdje je umrli stanovao, odnosno na radnim prostorijama gdje je bio zaposlen.

• DODJELA KUĆNOG BROJA

• POSTAVLJANJE SKELE I DEPONOVANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
Za izgradnju građevine koja se vrši po osnovu pravosnažnog odobrenja za građenje kojim je definisano postavljanje fasadne skele, nije potrebno posebno odobrenje za postavljanje fasadne skele.

• PROKOPAVANJE JAVNIH POVRŠINA
Prokopavanje javnih površina mogu izvoditi firme koje su registrovane za tu vrstu djelatnosti u periodu od 01. aprila do 01. novembra.
Po izvršenim radovima izvođač je dužan prokopanu površinu dovesti u prvobitno odnosno tehnički ispravno stanje.

• SJEČA STABLA 

• REKLAMNI ZNAKOVI U CESTOVNOM I ZAŠTITNOM CESTOVNOM POJASU
U toku cijele godine, na području Kantona Sarajevo je dozvoljeno korištenje cestovnog i zaštitnog cestovnog pojasa za postavljanje reklamnih znakova u skladu sa Zakonom o cestama Federacije BIH i Pravilnikom o postavljanju reklamnih znakova na cestama.
Postavljanje reklamnih znakova (do 2m2) u cestovnom pojasu i zaštitnom cestovnom pojasu javnih cesta uključujući i ulice u naseljima i gradovima, vrši se na način i prema uslovima određenim Pravilnikom o postavljanju reklamnih znakova na cestama.

• IZDAVANJE SAGLASNOSTI NA LOKACIJU OBJEKTA/INSTALACIJA U CESTOVNOM I ZAŠTITNOM CESTOVNOM POJASU
Saglasnost na lokaciju objekta/instalacija u cestovnom i zaštitnom cestovnom pojasu izdaje se u skladu sa odredbama Zakona o cestama.

• INFRASTRUKTURNI OBJEKTI
Zahtjeve za obnovu i izgradnju infrastrukturnih objekata  građani podnose Savjetima mjesnih zajednica. Savjeti mjesnih zajednica klasificiraju zahtjeve, utvrđuju liste prioriteta i dostavljaju ih Službi za lokalnu samoupravu koja ih prosljeđuje Službi za investicije, komunalni razvoj i planiranje.
Služba vrši obradu zahtjeva, razmatra mogućnost realizacije u skladu sa planovima prostornog uređenja, mišljenjem nadležnih organa i institucija i programom razvoja, odnosno rekonstrukcije i sanacije javnih komunalnih preduzeća, te utvrđuje prijedlog prioriteta u skladu sa visinom i namjenom sredstava u budžetu Općine.


Odsjek za prostorno planiranje:

PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA

Zahtjevi koji se podnose ovom Odsjeku
- Inicijativa za izmjenu porostorno planske dokumentacije - Smjernice za izradu planske dokumentacije
- Primjedbe, prijedlozi i sugestije na planska rješenja  

Podaci koji se odnose na prostorno plansku dokumentaciju uključujući sve javne pozive, javne uvide, javne rasprave  kao i druge aktivnosti koje podrazumjevaju učešće građana, sadrže tekstualno obrazloženje zahtjeva, kao i katastarske podatke o vlasničkom zemljištu i vlasničkom stanju.

Dokument
709 Obrazac [KOM-13] - Izdavanje prethodne vodne saglasnosti
709 Obrazac [KOM-15] - Izdavanje vodne dozvole
709 Obrazac [KOM-14] - Izdavanje vodne saglasnosti
709 Obrazac [KOM-16] - Izmjena ili produženje vodnog akta
709 Obrazac [KOM-09] Saglasnost na lokaciju objekta/instalacija u cestovnom i zaštitnom cestovnom pojasu
607 Zakon o stvarnim pravima FBiH [100/13]