Ured za internu reviziju

Ured za internu reviziju, kao posebna, nezavisna služba u organu vrši sljedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa i sprovodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je osnovan; 
 • obavlja poslove sistematičnog pregleda i procjene upravljanja rizikom i internih kontrola;
 • vrši procjene adekvatnosti i efikasnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole u smislu: identifikacije rizika, ocjene rizika i upravljanje rizikom od rukovodioca organa uprave, ispunjavanja zadataka i postizanja definisanih ciljeva Općine, ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa,
 • usklađenosti sa uspostavljenim politikama, procedurama, zakonima i regulativama, čuvanje sredstava Općine od gubitaka kao rezultata svih vidova nepravilnosti, integriteta i vjerodostojnosti informacija, računa i podataka, uključujući procese internog i eksternog izvještavanja; 
 • izrađuje strateške i godišnje planove interne revizije; 
 • vrši planiranje pojedinačnih revizija;
 • vrši provođenje interne revizije u službama Općine Centar i ustanovama čiji je osnivač Općina Centar Sarajevo;
 • izrađuje izvještaje o obavljenim internim revizijama sa preporukama, te godišnji izvještaj o aktivnostima interne revizije; 
 • prati realizaciju datih preporuka navedenih u izvještaju o obavljenoj internoj reviziji; 
 • sarađuje sa Centralnom harmonizacijskom jedinicom Federalnog ministarstva finansija i Uredom za reviziju institucija u Federaciji BiH;
 • Sprovodi isključivo ovlaštenje načelnika da inicira posebne zadatke konsultantske prirode koji se odnose na internu reviziju, a koji nisu obuhvaćeni godišnjim planom interne revizije;
 • obavlja ostale poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji regulišu oblast interne revizije u Federaciji BiH