Ured za internu reviziju

Ured za internu reviziju, kao posebna, nezavisna služba u organu obavlja internu reviziju sistema, aktivnosti i procesa na osnovu strateškog i godišnjeg plana interne revizije odobrenog od rukovodioca organa, i u određenim slučajevima po nalogu rukovodioca, a u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH, etičkim kodeksom, Standardima i Poveljom interne revizije. 


Uloga interne revizije je da, na osnovu utvrđenih potencijalnih rizika u procesima i aktivnostima, procjeni, sagleda i izvjesti o efikasnosti i adekvatnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrola u svrhu kontrolisanja rizika, usaglašenosti sa zakonima i propisima, pouzdanosti, tačnosti i sveobuhvatnosti finansijkih i drugih poslovnih informacija, efektivnosti, efikasnosti i ekonomičnosti poslovanja, zaštiti imovine i drugih resursa.

Po dostavljenim izvještajima prati aktivnosti po preduzetim mjerama rukovodioca subjekta revizije po preporukama interne revizije, sa ciljem otklanjanja utvrđenih slabosti i nepravilnosti. U svojim aktivnostima sarađuje sa Centralnom harmonizacijskom jedinicom Federalnog ministarstva finansija i Uredom za reviziju institucija u Federaciji BiH.