E-Uprava

Općina Centar kontinuirano razvija online servise e-Uprave koji građanima omogućavaju da jednostavno i efikasno obavljaju različite administrativne poslove bez potrebe da se lično pojave u Općini.

Jedan od ključnih servisa e-uprave je online prijava za različite usluge, poput podnošenja zahtjeva za izdavanjem različitih uvjerenja ili slanja zahtjeva za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga. Građani putem web stranice također mogu preuzeti elektronske formulare i provjeriti stanje svog predmeta.

Svi ovi servisi e-uprave su dostupni 24/7 i omogućuju građanima da efikasno i jednostavno obavljaju različite administrativne poslove bez potrebe da se lično pojave u Općini.