Prostorno uređenje i investicije

Služba za prostorno uređenje i investicije

Služba za urbanizam i zaštitu okoliša, poštujući utvrđenu politiku, zakonske i druge propise u oblasti za koju je osnovana, preduzima radnje iz svoje nadležnosti rješavajući zahtjeve koji se odnose na izdavanju urbanističkih saglasnosti, odobrenja za građenje i upotrebnih dozvola za novu izgradnju, zamjenu građevinskog fonda, dogradnju, nadziđivanje, rekonstrukciju i promjenu namjene objekata.

Vrši obračunu naknade troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta,  naknade iz pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta -rente i posebnu naknadu ( u slučaju postupka legalizacije), obračun doprinosa za sklonište.

U službi se vode  i aktivnosti na ostvarivanju i zaštiti prava privremenog korištenja javnih površina za postavljanje kioska, parking prostora i slobodnostojećih ljetnih bašti.

Osim upravnog postupka Služba za urbanizam i zaštitu okoliša izrađuje Izvode iz planske dokumentacije i informacije o mogućnosti korištenja zemljišta sa aspekta provedbeno-planske dokumentacije,  uvjerenja za priključak bespravnog objekta na elektroenergetsku mrežu i  potvrde o etažiranju i tekućem održavanju objekata.

Dokument
607 Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH [2-06]
607 Zakon o prostornom uređenju KS [24/17]
607 Zakoni o cestama FBIH
607 Zakon o uređenju saobraćaja na području KS [30/17]
609 Odluka o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera KS [51/15]
610 Pravilnik o postavljanju reklamnih znakova na cestama, KS 75/10
608 Uredba o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopetska pomagala , KS []
608 Uredba o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo
609 Odluka o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinanciranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti za objekte individualnog stanovanja
609 Odluka o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinanciranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti za objekte kolektivnog stanovanja
609 Odluka o načinu izvršenja nužnih popravki na zgradi
607 Zakon o privremenom korištenju javnih površina
610 Pravilnik o postavljanju reklama [2017.]
609 Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu
709 Obrazac [07-11] @ - Produženje važnosti urbanističke saglasnosti/građevinske dozvole
709 Obrazac [07-21] @ - Izvod iz planske dokumentacije - informacije o uvjetima korištenja i mogućnostima gradnje na zemljištu
709 Obrazac [07-26] @ - Zahtjev za potvrdu o tekućem održavanju
709 Obrazac [07-01] Izdavanje urbanističke saglasnosti
709 Obrazac [07-02] Potvrđivanje etažiranja
709 Obrazac [07-03] Tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole
709 Obrazac [07-04] Obračun troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta
709 Obrazac [07-08] Naknadna urbanistička saglasnost
709 Obrazac [07-09] Zahtjev za prijepis rješenja ili zaključka
709 Obrazac [07-10] Obnova postupka
709 Obrazac [07-12] Odobrenje za građenje
709 Obrazac [07-13] Ispravka - izmjena rješenja/zaključka
709 Obrazac [07-14] Izdavanje dozvole za uklanjanje građevine
709 Obrazac [07-19] Urbanistička saglasnost za privremeno korištenje javne površine (za postavljenje slobodnostojeće bašte)
709 Obrazac [07-20] Građevinska dozvola za privremeno korištenje javne površine (za postavljenje slobodnostojeće bašte)
709 Obrazac [07-22] Pripremni radovi
709 Obrazac [07-25] Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda
709 Obrazac [07-27] Zahtjev za obračun troškova naknade za izgradnju skloništa
709 Obrazac [07-28] Zahtjev za obračun troškova posebne naknade