Vodopad Skakavac

Vodopad Skakavac se nalazi sjeverno od Sarajeva, i udaljen je 12 km od centra grada. Vodopad je visok 98 m. Iako nema veliki protok vode odlikuje se izuzetnom ljepotom, naročito zimi kada njegov slap okuje led oblikujući fantastične prizore.

Zaštićeno područje Skakavac - Spomenik prirode

Na osnovu provedenih istraživanja te prikupljenog velikog broja informacija o prostornoj i vremenskoj organizaciji biocenoza i ekosistema, veoma specifične orografije, geoloških i hidroloških vrijednosti, visokog stepena biološke raznolikosti, endemičnosti i reliktnosti vrsta biljaka, gljiva i životinja, izrađena su dva elaborata i to: "Valorizacija prirodnih vrijednosti područja Skakavac", čiji je nosilac Centar za ekologiju i prirodne resurse Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (februar 2001. godine) i "Separat zaštite šireg prostornog obuhvata Skakavac", nosilac izrade je Kantonalni zavod za zaštitu kulturnohistorijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo (juni 2001. godine). Pomenuti elaborati su bili osnova za donošenje Odluke o proglašenju šireg podrucja vodopada «Skakavac», spomenikom prirode, ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 10/02), odnosno njegovog uključenja u III kategoriju zaštićenih područja, koje je uz uvažavanje kriterija IUCN–a, kao i po kategorizaciji zaštićenih područja utvrđenih Zakonom o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH" 33/03), ustanovljeno u svrhu očuvanja specifičnih prirodnih obilježja. Odluka o proglašenju šireg područja vodopada "Skakavac" spomenikom prirode je donesena na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 25.4.2002. godine.[3] Odlukom su definisane granice obuhvata, ukupna površina obuhvata (1430,70 ha), zoniranje prostora (zavisno od stepena zaštite utvrđene su tri zaštitne zone), mjere zaštite, kao i korištenje i upravljanje ovim prostorom.