Privremeno korištenje javnih površina

U toku cijele godine, na području Kantona Sarajevo je dozvoljeno privremeno korištenje javnih površina za postavljanje sadržaja utvrđenih Zakonom o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo.

Javne površine mogu se privremeno koristiti za postavljanje:


-stolova ispred ugostiteljskih radnji,
-prodajnih stolova (pokretne tezge),
-prodajni sto ispred poslovnog prostora,
-rashladnih uređaja,
-žardinjera za cvijeće,
-vaga za osobno mjerenje,
-sanduka za čišćenje obuće,
-cirkuskih šatora,
-klupa za sjedenje,
-drugih specifičnih sadržaja (dječiji autići i vozići, uređaji za pečenje pečenjarskih proizvoda, prodaja lutrija, srećki, karata, polovnih knjiga i slične literature, umjetničkih slika, s tim da pogodno mjesto bude uređeno, objekat jednostavnih usluga, uslužna naprava, čuvarska kućica,info stolovi, jarbol, zabavni park, reklamni balon, ostali specifični sadržaji),
2.    za održavanje kulturnih, zabavnih, sportskih, humanitarnih, drugih manifestacija i slično,
3.    deponovanje građevinskog materijala,
4.    postavljanje građevinskih fasadnih skela,
Pravo na privremeno korištenje javnih površina imaju pravna lica registrovana za obavljanje određene djelatnosti i fizička lica koja imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti.
Odobrenje izdaje Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje.

PO ISTEKU ODOBRENJA KORISNICI MORAJU JAVNU POVRŠINU DOVESTI U PRVOBITNO ODNOSNO TEHNIČKI ISPRAVNO STANJE.


Privremeno korištenje dijela javne površine za sadržaje navedene u tački 1. rješenjem odobrava Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje.
Uz zahtjev za privremeno korištenje dijela javne površine prilaže se:
•    akt o registraciji firme, odnosno odobrenje za rad
•    kopija katastarskog plana
•    idejno rješenje sa ucrtanim površinama sa ucrtanim dimenzijama.
•    potvrda od Centralne banke o otvorenom transakcijskom računu
•    uvjerenje o poreskoj registraciji

Korisnici javnih površina koji postupaju suprotno odredbama Zakona i rješenju o privremenom korištenju javne površine, gube pravo da koriste javnu površinu u narednih 5 godina.
Korisnici javnih površina koji nisu u cijelosti izmirili naknadu za ranije odobreni period, ne može se ponovo izdati odobrenje za korištenje javne površine, a protiv istih će se pokrenuti postupak za prinudnu naplatu putem suda
Zahtjevi za postavljanje prodajnih stolova (pokretne tezge) povodom značajnih historijskih, vjerskih i drugih datuma podnose se najranije 30 dana prije nastupanja značajnih historijskih, vjerskih i drugih datuma.
Zahtjevi za postavljanje stolova ispred ugostiteljskih radnji podnose se najranije 30 dana prije isteka perioda korištenja javne površine.