Komunalni poslovi

Privremeno korištenje javnih površina

Javne površine mogu se privremeno koristiti za postavljanje:


-stolova ispred ugostiteljskih radnji,
-prodajnih stolova (pokretne tezge),
-prodajni sto ispred poslovnog prostora,
-rashladnih uređaja,
-žardinjera za cvijeće,
-vaga za osobno mjerenje,
-sanduka za čišćenje obuće,
-cirkuskih šatora,
-klupa za sjedenje,
-drugih specifičnih sadržaja (dječiji autići i vozići, uređaji za pečenje pečenjarskih proizvoda, prodaja lutrija, srećki, karata, polovnih knjiga i slične literature, umjetničkih slika, s tim da pogodno mjesto bude uređeno, objekat jednostavnih usluga, uslužna naprava, čuvarska kućica,info stolovi, jarbol, zabavni park, reklamni balon, ostali specifični sadržaji),
2.    za održavanje kulturnih, zabavnih, sportskih, humanitarnih, drugih manifestacija i slično,
3.    deponovanje građevinskog materijala,
4.    postavljanje građevinskih fasadnih skela,
Pravo na privremeno korištenje javnih površina imaju pravna lica registrovana za obavljanje određene djelatnosti i fizička lica koja imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti.
Odobrenje izdaje Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje.

PO ISTEKU ODOBRENJA KORISNICI MORAJU JAVNU POVRŠINU DOVESTI U PRVOBITNO ODNOSNO TEHNIČKI ISPRAVNO STANJE.


Privremeno korištenje dijela javne površine za sadržaje navedene u tački 1. rješenjem odobrava Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje.
Uz zahtjev za privremeno korištenje dijela javne površine prilaže se:
•    akt o registraciji firme, odnosno odobrenje za rad
•    kopija katastarskog plana
•    idejno rješenje sa ucrtanim površinama sa ucrtanim dimenzijama.
•    potvrda od Centralne banke o otvorenom transakcijskom računu
•    uvjerenje o poreskoj registraciji

Korisnici javnih površina koji postupaju suprotno odredbama Zakona i rješenju o privremenom korištenju javne površine, gube pravo da koriste javnu površinu u narednih 5 godina.
Korisnici javnih površina koji nisu u cijelosti izmirili naknadu za ranije odobreni period, ne može se ponovo izdati odobrenje za korištenje javne površine, a protiv istih će se pokrenuti postupak za prinudnu naplatu putem suda
Zahtjevi za postavljanje prodajnih stolova (pokretne tezge) povodom značajnih historijskih, vjerskih i drugih datuma podnose se najranije 30 dana prije nastupanja značajnih historijskih, vjerskih i drugih datuma.
Zahtjevi za postavljanje stolova ispred ugostiteljskih radnji podnose se najranije 30 dana prije isteka perioda korištenja javne površine.

Postavljanje transparenta

Uz zahtjev za postavljanje transparenta prilaže se:

·          kreacija transparenta, dimenzije, materijalizacija, boja i tekst koji ne smije vrijeđati nacionalna, vjerska i kulturna osjećanja građana,

·          mjesto i period isticanja transparenta,

·          ovjerena pisana izjava podnosioca zahtjeva da će predmetna oglasna površina biti vraćena u prvobitno, odnosno tehnički ispravno stanje.

Odobrenje nije potrebno za postavljanje prigodnog natpisa u izlogu povodom državnih praznika.

Oglašavanje putem transtarenata na javnom mjestu može se vršiti samo povodom državnih i vjerskih praznika i održavanja značajnih manifestacija kulturnog, privrednog, političkog i sportskog karaktera.

Lokacije za postavljanje transparenata za područje Općine Centar utvrđene su Odlukom o uvjetima i načinu postavljanja firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Centar Sarajevo.

Smrtovnice se postavljaju bez odobrenja nadležnog organa u blizini pogrebnog preduzeća i društava, grobalja, vjerskih ustanova, u naselju gdje je umrli stanovao, odnosno na radnim prostorijama gdje je bio zaposlen.

Dodjela kućnog broja


Uz zahtjev za dodjelu kućnog broja prilaže se kopija katastarskog plana.

Postavljanje skele i deponovanja građevinskog materijala


Uz zahtjev za postavljanje skele, odnosno deponovanje građevinskog materijala prilaže se:

 • pravosnažno odobrenje za građenje za izgradnju građevine odnosno izvođenje drugih radova,
 • ugovor o izvođenju građevinskih radova
 • kopija katastarskog plana
 • idejno rješenje sa ucrtanim površinama

 Za izgradnju građevine koja se vrši po osnovu pravosnažnog odobrenja za građenje kojim je definisano postavljanje fasadne skele, nije potrebno posebno odobrenje za postavljanje fasadne skele.

Prokopavanje javnih površina

Prokopavanje javnih površina mogu izvoditi firme koje su registrovane za tu vrstu djelatnosti u periodu od 01. aprila do 01. novembra.

Uz zahtjev za odobrenje za prokopavanje javne površine prilaže se:

 • pravosnažno odobrenje za građenje (za slučajeve u kojima odobrenje za građenje treba prethodno pribaviti)
 • ugovor o izvođenju radova
 • izvod iz katastarskog plana i katastra podzemnih instalacija sa ucrtanom trasom prokopa (izuzev za slučajeve vršenja hitnih popravki na postojećim instalacijama)
 • pismena narudžba izvođača radova za firmu koja je registrovana za tu vrstu djelatnosti (narudžbenica),
 • suglasnost nadležnog Ministarstva, ukoliko se radi o polaganju, zamjeni i opravci podzemnih instalacija od posebnog interesa za Kanton.

PO IZVRŠENIM RADOVIMA IZVOĐAČ JE DUŽAN PROKOPANU POVRŠINU DOVESTI U PRVOBITNO ODNOSNO TEHNIČKI ISPRAVNO STANJE.

Sječa stabala


Uz zahtjev za sječu / potkresivanje suhih stabala ili stabala koja predstavljaju opasnost po život i zdravlje ljudi i imovine prilaže se:

 • kopija katastarskog plana sa označenim mjestom gdje se stablo nalazi,
 • odobrenje za izgradnju građevine, ako se radi o sječi stabla radi izgradnje novog objekta. 
Reklamni znakovi u cestovnom i zaštitnom cestovnom pojasu

U toku cijele godine, na području Kantona Sarajevo je dozvoljeno korištenje cestovnog i zaštitnog cestovnog pojasa za postavljanje reklamnih znakova u skladu sa Zakonom o cestama Federacije BIH i Pravilnikom o postavljanju reklamnih znakova na cestama.

Postavljanje reklamnih znakova (do 2m2) u cestovnom pojasu i zaštitnom cestovnom pojasu javnih cesta uključujući i ulice u naseljima i gradovima, vrši se na način i prema uslovima određenim Pravilnikom o postavljanju reklamnih znakova na cestama.

 

Uz zahtjev za postavljanje reklamnog znaka (do 2m2) u cestovnom pojasu prilaže se:

 • Akt o registraciji firme/ odobrenje za rad  
 • Kopija katastarskog plana
 • Izvod iz katastra podzemnih  instalacija
 • Projekat reklame (koji sadrži tekst, detaljan tehnički opis, prikaz okolnog prostora sa ucrtanim mjestom)

 

Postavljanje reklamnih znakova (do 12m2) u cestovnom pojasu i zaštitnom cestovnom pojasu javnih cesta uključujući i ulice u naseljima i gradovima, vrši se na način i prema uslovima određenim Pravilnikom o postavljanju reklamnih znakova na cestama.

        Uz zahtjev za postavljanje reklamnog znaka (do 12m2) u cestovnom pojasu prilaže se:

 • Akt o registraciji firme/ odobrenje za rad  
 • Kopija katastarskog plana
 • Izvod iz katastra podzemnih  instalacija
 • Projekat reklame (koji sadrži tekst, detaljan tehnički opis, prikaz okolnog prostora sa ucrtanim mjestom)
 • Statički proračun sigurnosti ovjeren od ovlaštenog lica
 • Urbanistička saglasnost
 • Dokaz o rješenim imovinsko-pravnim odnosima.

 

Izdavanje saglasnosti na lokaciju objekta/instalacija u cestovnom i zaštitnom cestovnom pojasu

Saglasnost na lokaciju objekta/instalacija u cestovnom i zaštitnom cestovnom pojasu izdaje se u skladu sa odredbama Zakona o cestama.

Uz zahtjev prilaže se:

 • Urbanistička saglasnost
 • Lokacija objekta
 • Izvod iz katastra podzemnih instalacija
 • Kopija katastarskog plana
Izdavanje odobrenja za izgradnju priključka/prilaza na javnu cestu


Odobrenje za izgradnju priključka/prilaza na javnu cestu  izdaje se u skladu sa odredbama Zakona o cestama.

Uz zahtjev prilaže se:

 • Urbanistička saglasnost
 • Kopija katastarskog plana
 • Zemljišnoknjižni izvadak
 • Glavni projekat u dva primjerka
Nadzor

Za korištenje javnih površina suprotno Zakonu o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo nadležna je Komunalna inspekcija Kantona Sarajevo i Komunalna inspekcija Općine Centar Sarajevo

Izgradnja infrastrukturnih objekata


Zahtjeve za obnovu i izgradnju infrastrukturnih objekata  građani podnose Savjetima mjesnih zajednica. Savjeti mjesnih zajednica klasificiraju zahtjeve, utvrđuju liste prioriteta i dostavljaju ih Službi za lokalnu samoupravu koja ih prosljeđuje Službi za investicije, komunalni razvoj i planiranje.

Služba vrši obradu zahtjeva, razmatra mogućnost realizacije u skladu sa planovima prostornog uređenja, mišljenjem nadležnih organa i institucija i programom razvoja, odnosno rekonstrukcije i sanacije javnih komunalnih preduzeća, te utvrđuje prijedlog prioriteta u skladu sa visinom i namjenom sredstava u budžetu Općine.