Dodjela kućnog broja


Uz zahtjev za dodjelu kućnog broja prilaže se kopija katastarskog plana.

Dokument
709 Obrazac [URB-23] Postavljanje murala
709 Obrazac [URB-14] Zahtjev za isticanje firme
607 Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH [2-06]
607 Zakon o prostornom uređenju KS [24/17]
607 Zakoni o cestama FBIH
607 Zakon o uređenju saobraćaja na području KS [30/17]
609 Odluka o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera KS [51/15]
610 Pravilnik o postavljanju reklamnih znakova na cestama, KS 75/10
608 Uredba o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopetska pomagala , KS []
608 Uredba o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo
609 Odluka o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinanciranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti za objekte individualnog stanovanja
609 Odluka o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinanciranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti za objekte kolektivnog stanovanja
609 Odluka o načinu izvršenja nužnih popravki na zgradi
607 Zakon o privremenom korištenju javnih površina
610 Pravilnik o postavljanju reklama [2017.]
609 Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu
709 Obrazac [URB-09] @ - Produženje važnosti urbanističke saglasnosti/građevinske dozvole
709 Obrazac [URB-17] @ - Izvod iz planske dokumentacije - informacije o uvjetima korištenja i mogućnostima gradnje na zemljištu
709 Obrazac [URB-20] @ - Zahtjev za potvrdu o tekućem održavanju
709 Obrazac [URB-01] Izdavanje urbanističke saglasnosti
709 Obrazac [URB-02] Potvrđivanje etažiranja
709 Obrazac [URB-03] Tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole
709 Obrazac [URB-04] Obračun troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta
709 Obrazac [URB-06] Naknadna urbanistička saglasnost
709 Obrazac [URB-07] Zahtjev za prijepis rješenja ili zaključka
709 Obrazac [URB-08] Obnova postupka
709 Obrazac [URB-10] Odobrenje za građenje
709 Obrazac [URB-11] Ispravka - izmjena rješenja/zaključka
709 Obrazac [URB-12] Izdavanje dozvole za uklanjanje građevine
709 Obrazac [URB-15] Urbanistička saglasnost za privremeno korištenje javne površine (za postavljenje slobodnostojeće bašte)
709 Obrazac [URB-16] Građevinska dozvola za privremeno korištenje javne površine (za postavljenje slobodnostojeće bašte)
709 Obrazac [URB-18] Pripremni radovi
709 Obrazac [URB-19] Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda
709 Obrazac [URB-21] Zahtjev za obračun troškova naknade za izgradnju skloništa
709 Obrazac [URB-22] Zahtjev za obračun troškova posebne naknade