Ispravke u matičnim knjigama vrše se u općinama

Novim federalnim Zakonom o matičnim knjigama, koji je stupio na snagu 11. maja 2012. godine, nadležnost za ispravke i dopune činjenica u matičnim knjigama prešla je na općine odnosno njihove službe za opću upravu, umjesto dotadašnjeg kantonalnog MUP-a.
Ispravke u matičnim knjigama vrše se u općinama

Od tog perioda pa do kraja 2012. godine, Služba za opću upravu Općine Centar je zaprimila 1.711 predmeta građana koji se odnose na ispravke i dopune činjenica u matičnim knjigama. Od tog broja riješeno je 1.503 predmeta. Najveći broj predmeta - oko 90% riješeno je u zakonskom roku od 60 dana. Najčešći uzrok zbog kojeg predmet nije moguće riješiti u zakonskom roku je nepotpuna dokumentacija, bilo da se ona traži službenim putem ili je treba dostaviti podnosilac zahtjeva. Podatak da je najveći broj zahtjeva za ispravke i dopune činjenica u matičnim knjigama riješen u zakonskom roku govori o velikom učinku uposlenika Službe za opću upravu Općine Centar, uzimajući u obzir da je tek preuzela ovu nadležnost od MUP-a Kantona Sarajevo. 

Osim toga, federalni Zakon o matičnim knjigama, kojeg su usvojila oba doma Parlamenta Federacije BiH, prebacio je na Službu za opću upravu i nadležnost za donošenje rješenja u poslovima oko upisa činjenica rođenja i smrti po isteku zakonskog roka od 30 dana za prijavu u matičnim knjigama, što je do sada također bilo u nadležnosti MUP-a Kantona Sarajevo.