RODNA RAVNOPRAVNOST U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Općina Centar Sarajevo kreira nove vidove podrške porodici

Danas je povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine održana proširena tematska sjednica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti polova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinena na temu „Društveno-ekonomska pitanja osnaživanja žena za učešće u donošenju odluka u Bosni i Hercegovini”. Jedan od učesnika i panelista sjednice bio je i načelnik Općine Centar Srđan Mandić.

U budžetu Općine Centar Sarajevo za 2024. godinu planirani su grantovi koji su prepoznati u Gender akcionom planu :

-grant podrške sufinansiranja školovanja marginaliziranih grupa i žrtava nasilja u cilju socio-ekonomskog osnaživanja. Naglašavamo da se ne radi o pozitivnoj diskriminaciji žena žrtava nasilja, već i muškarci i žene žrtve nasilja imaju jednak tretman kao žrtve porodičnog nasilja; grant pomoći porodiljama sa područja općine Centar iako se pomoć isplaćuje majkama radi se o podršci cijeloj porodici (podrška supružnicima);grant sufinansiranje vantjelesne oplodnje (podrška supružnicima); grant ekonomsko osnaživanje nezaposlenih žena kroz edukaciju u Centrima za zdravo starenje; grant Fondaciji lokalne demokratije za projekat „Sigurna kuća“.

U saradnji sa Hilfswerkom/ putem Službe za zapošljavanje stvaraju se uvjeti za zapošljavanje kategorija društva koje pravo na zaposlenje teško mogu ostvariti putem tržista rada (konkretno mogućnost prekvalifikacije teško zapošljivih kategorija/edukacija za posao njegovateljice i zapošljavanje kategorije žena srednje životne dobi koje se teže zapošljavaju putem tržišta rada) ;

-Grant podrške za rehabilitaciju, rekreaciju i terapeutsko vježbanje za pripadnike boračke populacije u cilju socijalizacije i resocijalizacije marginaliziranih grupa sa akcentom na poboljšanje zdravstvenog stanja (podrška porodici);

-Grant sanacije stambenih objekata pripadnika boračke populacije, ekonomsko osnaživanje marginaliziranih grupa i osoba u stanju potrebe (podrška porodici).

 

Svi navedeni programi i projekti ukazuju na činjenicu da je procesu izrade budžeta prethodila određena analiza potreba, dakle potreba oba spola. Rodno odgovorno budžetiranje ne podrazumijeva različite budžetske linije za žene i muškarce, već osiguravanje da žene i muškarci imaju jednake koristi od budžeta, te da njihove različite potrebe budu zadovoljene.

Razvojni budžet omogućava da se kroz uvođenje rodno odgovornog planiranja i programiranja osigura da se dostupnim sredstvima utiče na sve razvojne ciljeve tako i na (ne)ravnopravnost spolova. Imajući u vidu da je potrebno jačati kapacitete nadležnih općinskih službi da u procesu planiranja svih programa i aktivnosti i budžeta analiziraju stanje u svojoj oblasti te da se u odnosu na utvrđeno stanje planiraju mjere kojima će se osigurati da Općina kroz svoje programe utiče na (ne)ravnopravnost spolova.