REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU - RELOAD2

U Općini Centar održan drugi mentorski sastanak

U okviru Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata koji se organizuje u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD) u saradnji sa Općinom Centar Sarajevo, u ponedeljak, 12. februara 2024. godine u trajanju od 11.00 do 13.00 sati održan je drugi od šest planiranih mentorskih sastanak za zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva (OCD).
U Općini Centar održan drugi mentorski sastanak

Sastanku su, pored mentorice Elmide Šarić i predstavnice Općine Centar Sarajevo, prisustvovala 4 predstavnika/ice OCD iz 4 OCDa (2 žene i 2 muškarca). Na početku mentorskog sastanka učesnicima/cama je ponovo pojašnjena uloga mentora/ice, naglašavajući da je jedina uloga mentorice da ukaže na greške, te ne učestvuje u rješavanju istih. Mentorica nema mandat da se direktno uključuje u izradu projektnog prijedloga.  

 

Mentorica je na početku svoje prezentacije naglasila važnost dosljedne pripreme dokumentacije (propisanih jednoobraznih formata) za predaju projektnih prijedloga, te da je neophodno da osnovni dokumenti budu u međusobnoj korelaciji i logičkoj vezi (logička matrica-plan aktivnosti-budžet- i aplikaciona forma). 

 

Svi prisutni učesnici/ice su došli na drugi mentorski sastanak sa konkretnim dokumentima. 

•        Aplikant može jednom projektnom intervencijom obuhvatiti više tematskih oblasti pod uslovom da su slične i prirodno se uklapaju.

•        Projekat treba da je sveobuhvatna jedinstvena akcija koja rješava  identifikovani problem korisnika. Mentorica je skrenula pažnju da je projekat originalna akcija i ne sadrži aktivnosti koje OCD svakodnevno obavlja ili bi obavljali i bez ovoga projekta.

•        Mentorica je učesnicima/icama drugog mentorskog sastanka pojasnila intervencijsku logiku, obzirom da prisutni predstavnice OCDa nisu razlikovale rezultate, specifični cilj i sveukupni cilj kao i set aktivnosti za svaki planirani rezultat.  Mentorica je objasnila hijerhiju ciljeva kako bi učesnici/ce mogli korigovati lanac ciljeva  u logičkoj matrici.

•        Najčešće greške su vezane za formulaciju „lanca ciljeva“, odgovarajuće SMART indikatore kao i sadržaj „radnih paketa“ čiji sadržaj treba da garantuje isporuku outputa iskazanih kroz projektne Rezultate.

•        Naglašena je važnost posjedovanja saglasnosti od relevantnih institucija koje su preduslov za implementaciju projekta. Ukoliko se potvrda/saglasnost ne dobije na vrijeme, treba priložiti dokaz da je proces dobijanja iste započeo i da se očekuje pozitivno rješenje.

•        Prilikom pripreme plana aktivnosti, vidi se dinamika odvijanja implementacije projekta. Projekat treba da ima svoj kontinuitet i ne može imati prekide tj. neke mjesece bez aktivnosti.

•        Minimalno trajanje projekta je 6 mjeseci a maksimalno trajanje je 8 mjeseci za ovaj javni poziv u općini Centar Sarajevo. Svi projekti trebaju završiti aktivnosti do kraja novembra 2024.

•        Naglašeno je još jednom da sva pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese: registry.ba@undp.org  sa naznakom za ReLOaD projekat.

 

Mentorica je naglasila da je neophodno pročitati Smjernice za aplikante, kako bi se prilikom dizajna prijedloga projekta ispoštovali svih zahtjevi koje se traže u ovom javnom pozivu.

Obzirom da mentorske sesije služe da se unaprijede projektni prijedlozi potencijalnih aplikanata, potrebno je doći na sastanak sa već pripremljenim dijelovima projekta npr. logička matrica i/ ili plan aktivnosti.

 

Treći mentorski sastanak će biti održan 14. februara 2024. u 11.00 sati.  

 

Zainteresovani učesnici svoje prijave za mentorski sastanak mogu dostaviti na e-adresu anela.mekic@undp.org  

15.07.2024.
UREĐENJE PJEŠAČKIH ZONA U CENTRU
Napreduju radovi na sanaciji trotoara u Ulici Koševo
15.07.2024.
JAVNA USTANOVA „CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU“
Javni poziv za ostvarivanje prava na finansiranje trenažnog procesa
15.07.2024.
DRUŠTVENI CENTAR OPĆINE CENTAR SARAJEVO
Održane besplatne edukacije za trudnice i mlade roditelje
Više vijesti