STALNA NOVČANA POMOĆ ONKOLOŠKIM PACIJENTIMA

Objavljen javni poziv boračkoj populaciji u stanju socijalne potrebe

Općina Centar je putem Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu objavila javni poziv za dodjelu stalne novčane pomoći boračkoj populaciji u stanju socijalne potrebe koji boluju od malignih oboljenja.
Objavljen javni poziv boračkoj populaciji u stanju socijalne potrebe

Pravo prijave za dodjelu stalne novčane pomoći imaju sva lica koja imaju priznat status: boraca/branitelja Bosne i Hercegovine, ratnih vojnih invalida, te porodice šehida i poginulih i nestalih boraca/branitelja (korisnici porodične invalidnine). 

Javni poziv je trajnog karaktera. Građani mogu predavati svoje zahtjeve tokom cijele kalendarske godine do utroška finansijskih sredstava obezbijeđenih u budžetu Općine Centar za ovu godinu. U ovogodišnjem budžetu Općine Centar za ovu namjenu obezbijeđeno je 150.000 maraka.

Uslovi za dodjelu stalne novčane pomoći su da lice koje podnosi zahtjev ima prebivalište na području općine Centar, te da ispunjava kriterije utvrđene izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima i raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu stalne novčane pomoći boračkoj populaciji u stanju socijalne potrebe.

Stalna novčana pomoć boračkoj populaciji u stanju socijalne potrebe, a koja boluju od malignih oboljenja, dodjeljuje se bez obzira na visinu primanja u porodičnom domaćinstvu.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu -Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu, elektronskim putem, poštom preporučeno ili putem Protokola Općine Centar Sarajevo, Mis Irbina 1.

Tekst javnog poziva objavljen  je  na oglasnoj ploči Općine Centar Sarajevo kao i na web stranici Općine Centar Sarajevo  https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za boračko invalidsku i socijalnu zaštitu - Odsjek za boračko invalidsku zaštitu Općine Centar Sarajevo, soba 24/prizemlje, na broj telefona: 033/562-454 ili na mail: mahira.susko@centar.ba 

 

30.11.2023.
NOVI TERMINI TRENINGA
Besplatna rekreacija za osobe treće životne dobi
24.11.2023.
JAVNI POZIV OSTAJE OTVOREN SEDAM DANA
Novčani podsticaji farmerima općine Centar
Više vijesti