„NATURE FOR RECOVERY“

Javni poziv za organizacije civilnog društva koje djeluju u sektoru turizma

Općina Centar Sarajevo objavila je danas javni poziv za organizacije civilnog društva koje djeluju u sektoru turizma i pružanja turističkih usluga na području Skakavca.
Javni poziv za organizacije civilnog društva koje djeluju u sektoru turizma

Naime, Općina Centar u partnerstvu sa Kantonalnom javnom ustanovom za zaštićena prirodna područja i Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA realizira projekat „Nature for recovery”, sufinansiran od EU4Business projekta, kojeg zajednički implementiraju GIZ, UNDP i ILO.

Projekat nastoji poboljšati ekonomske aktivnosti na širem području Skakavca, između ostalog, i izgradnjom kapaciteta pružalaca turističkih usluga. Projektne aktivnosti osmišljene su za rješavanje identificiranih problema i poteškoća sa kojima se susreću subjekti koji posluju u sektoru turizma, a doprinijeće se i razvoju ekonomske aktivnosti i ublažavanje ekonomskih učinaka uzrokovanih pandemijom COVID-19 na području općine Centar, Kantona Sarajevo i BiH.

Projektne aktivnosti imaju za cilj oporavak turističke aktivnosti, povećanje broja posjeta, čime će se povećati prihodi ostvareni od turizma. Aktivnosti će omogućiti turističkim ponuđačima na području općine Centar bolje prezentiranje i prodaju novih turističkih proizvoda. Uz povećanje kapaciteta korisnika za pružanje usluga, poboljšaće se vidljivost i položaj na tržištu, uvrštavanje u turističku ponudu i sl..

Cilj javnog poziva je realizacija mjera razvoja i unaprjeđenja turističkih ponuda na području općine Centar Sarajevo u sklopu projekta „Nature for recovery”.

Javni poziv će sadržavati dva odvojena LOT-a:

a) LOT 1: Za dodjelu bicikala na korištenje u svrhu proširenja turističke ponude biciklizma na području Skakavca;

b) LOT 2: Za dodjelu opreme za Via Ferratu u svrhu proširenja turističke ponude planinarenja na području Skakavca 

Pravo učešća u javnom pozivu imaju organizacije civilnog društva koje djeluju u sektoru turizma i pružanja turističkih usluga na području Skakavca.

U javnom pozivu su navedeni opći i posebni kriteriji, potrebna dokumentacija kao i način i rok podnošenja zahtjeva.

Javni poziv će biti otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Zahtjevi/prijave primljene nakon isteka roka neće biti razmatrane. 

Tekst javnog poziva i potrebni obrasci za prijavu dostupni su na web stranici Općine Centar na sljedećem linku: https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi 

Zahtjevi /prijave se podnose u zatvorenoj koverti direktno na protokol Općine Centar ili preporučeno putem pošte na adresu: Općina Centar Sarajevo, Služba za LER i mjesnu samoupravu, Ulica Mis Irbina 1, 71000 Sarajevo sa naznakom „Javni poziv za organizacije civilnog društva koje djeluju u sektoru turizma i pružanja turističkih usluga na području Skakavca. (Opština Centar Sarajevo)“.

Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona: 033 223 269 i 033 562 389.

19.06.2024.
OPĆINA CENTAR FINANSIJER PROJEKTA
Sanacija Ulice Sulejmana Omerovića Cara
19.06.2024.
U SARADNJI SA MINISTARSTVOM ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS
Prvi Sajam socijalnih usluga Općine Centar Sarajevo
18.06.2024.
JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO NAJAVLJUJE
Počinje protivepidemijska desinsekcija na području općine Centar
Više vijesti