Održana 10. sjednica Općinskog vijeća Centar

Općinsko vijeće Centar održalo je 26. septembra 2013. godine 10. redovnu sjednicu. Zasjedanje Vijeća vodila je Varja Nikolić, predsjedavajuća Općinskog vijeća Centar.

Dobro punjenje općinskog budžeta

Na ovoj sjednici usvojen je Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Centar za prvo polugodište 2013. godine. Ovogodišnji općinski budžet planiran je u iznosu 41.372.248 KM. U prvih šest  mjeseci ove godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 27.636.817 KM, što je 66,80% ukupno planiranih sredstava za 2013. Ostvareni izdaci iznose 9.875.809 KM, što je 23,87% u odnosu na plan, a taj procent se stalno povećava, jer se kod kapitalnih projekata obavljaju pripreme i raspisuju tenderi u prvom dijelu godine a realiziraju se u trećem i četvrtom kvartalu.

Načelnik Dževad Bećirević je naglasio da je budžet Općine Centar veoma stabilan, te da je od juna nastavljen trend dobrog priliva sredstava koji je bolji nego prošle godine. Rečeno je, međutim, da su ove godine prihodi Općini od Kantona znatno umanjeni te da nije jasno po kojim kriterijima se općinama raspodjeljuju prihodi od Kantona. Stoga je Općinsko vijeće donijelo zaključak da od Kantonalnog ministarstva finansija zatraži obrazloženje na koji način vrši raspodjelu tih prihoda. Također je zaključeno da Vijeće ponovo uputi Kantonu Sarajevo zahtjev za pokretanje procedure izrade i donošenja Zakona o pripadnosti javnih prihoda.

 

Poslovni prostori

Usvojene su odluke o dodjeli u petogodišnji zakup poslovnih prostorija Općine Centar u ulicama: Danijela Ozme 18, Koševo 16, Maršala Tita 1, Maršala Tita 2 i Maršala Tita 12 (dvorište). Poslovni prostori su dodijeljeni u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva, uz uslov da njihovi korisnici izmire dospjela dugovanja zakupnine koja nisu platili dosadašnji zakupci.

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o ostvarivanju prihoda od iznajmljivanja imovine Općine u prvom polugodištu 2013. godine sa iskazanim problemima i poteškoćama u naplati. U ovoj godini je planirano 4.275.000 KM prihoda od poduzetničke aktivnosti i imovine, od čega se najveći dio (93,56%) odnosi na zakup poslovnih prostorija, a ostatak na prihode od iznajmljivanja skloništa, prihode od kamate za depozite u banci i prihode od privatizacije stanova i poslovnih prostora. U prvom dijelu godine ostvareno je 2.431.759 KM prihoda po tim osnovama, što je 56,88% u odnosu na plan za 2013. I pored poduzimanja mjera i aktivnosti radi veće naplate zakupnine za poslovne prostore, i dalje je izražen problem dugovanja zakupaca (više od 1,5 milion KM). Stoga će se u narednom periodu intenzivirati aktivnosti na ostvarenju većeg stepena naplate poduzimanjem zakonskih i drugih mjera. S tim u vezi će Općina Centar ponovo uputiti vladi Kantona inicijativu za izmjenu Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija kako bi se omogućilo zakupodavcu da u slučaju dugovanja zakupaca može zapečatiti odnosno preuzeti svoje poslovne prostorije.

 

Općinsko vijeće je primilo k znanju Informaciju o inicijativi za donošenje odluke o pretvaranju raspoloživih stambenih jedinica u vlasništvu Općine Centar u poslovne prostorije u cilju ostvarenja većih budžetskih prihoda. Inicijativu je, u ime Kluba vijećnika SDP, uputio vijećnik Slaven Kovačević na 6. sjednici Vijeća održanoj 26. aprila 2013. godine. S tim u vezi Općinsko vijeće je usvojilo zaključak kojim je obavezalo nadležne općinske službe da za jednu od narednih sjednica pripreme cjelovitu analizu stambenog fonda Općine kojeg bi bilo moguće pretvoriti u poslovne prostore, uključujući pravne i finansijske aspekte i projekciju ubiranja sredstava po tom osnovu.

 

Poljoprivreda je velika razvojna šansa Općine Centar

Vijećnici su usvojili Izvještaj o stanju u poljoprivredi i provedenim poticajnim mjerama na području općine Centar. Konstatovano je da, iako središnja sarajevska općina ima zemljišne resurse za poljoprivredu, ta grana privrede nije dovoljno iskorištena i razvijena. Naime, od ukupne površine Općine 3.295 ha, raspoloživo zemljište za poljoprivrednu djelatnost iznosi 1.636 ha (oranice 360, voćnjaci 333, livade 568 i pašnjaci 375 hektara). Individualnom poljoprivrednom proizvodnjom, uglavnom za vlastite potrebe, bavi se samo oko 130 domaćinstava. Stočarstvom se bavi oko 90 domaćinstava, uglavnom kao dopunskom djelatnošću.

U raspravi o ovoj temi vijećnici su iznijeli niz prijedloga koji imaju za cilj veću iskorištenost prirodnih resursa za poljoprivrednu djelatnost koja je velika razvojna šansa za općinu Centar, uz mogućnost korištenja evropskih predpristupnih fondova. Zaključeno je da treba sačiniti akcioni plan razvoja poljoprivrede na području općine Centar koji bi, na osnovu analize stanja i mogućnosti, sadržavao strateške pravce i projekte za urbana i ruralna područja. Podržana je i ideja da se dodjelom općinskog zemljišta putem javnog konkursa pruži mogućnost stanovnicima da se bave poljoprivredom. U raspravi je ukazano da treba ponovo oživjeti Poljoprivrednu zadrugu u Nahorevu, koja je u stečajnom postupku. Zaključeno je da se u tom cilju formira radna grupa u kojoj će biti i stručnjaci Poljoprivrednog fakulteta.

 

Pripreme za izbore članova savjeta mjesnih zajednica

Vijeće je iz razloga ekonomičnosti stavilo van snage odluke od 27. juna 2013. godine o izboru članova Komisije za organizovanje i provođenje izbora za članove savjeta mjesne zajednice Općine Centar i izboru članova Izborne Komisije za praćenje provođenja tih izbora te donijelo odluku da se formira jedna Komisija za provođenje izbora za članove savjeta mjesne zajednice. U Komisiju su izabrani: predsjednik Hajriz Bećirević, zamjenik predsjednika Zvonko Mijan te ostali članovi Osmo Babić, Naser Čopelj, Nurudin Džiho, Mejrema Pašić, Miković Borjana, Vesna Đogo, Avdija Numanović, Senad Fazlija, Ismeta Ramić, Goran Behmen, Nihad Uk, Dijana Špirić i Biljana Pušonja.

Usvojena je i izmjena Odluke o raspisivanju izbora za savjete mjesnih zajednica na području općine Centar, prema kojoj je određeno da se ti izbori održe 7. decembra 2013. godine, a ne  do 5. oktobra kako je to bilo ranije propisano Odlukom.

 

Izbor članova radnih tijela Vijeća

Općinsko vijeće je donijelo odluke o razrješenju i izboru pojedinih članova radnih tijela Vijeća. Tako je Nedžad Ahatović razriješen dužnosti člana Komisije za Statut i propise, a na to mjesto je izabrana je Meliha Lekić. Članstva u Komisiji za energetsku efikasnost razriješena je Amela Kuskunović, a umjesto nje je izabran Emel Čubela. Feđa Isović je razriješen dužnosti člana i predsjednika Komisije za kulturu i na to mjesto je izabran Želimir Altarac Čičak. Dužnosti člana Komisije za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti razriješena je Novka Agić i na tu dužnost je izabran Mevludin Efendić. Slaven Kovačević je izabran za člana Komisije za sport umjesto Amela Mekića koji je razriješen te dužnosti.

 

I na ovoj sjednici Općinsko vijeće je informirano o toku realizacije projekta vodosnabdijevanja područja Nahorevo, Betanija, Šip i Poljine.

Vijeće je odgodilo izjašnjavanje o nekoliko tačaka dnevnog reda 10. sjednice. Tako je zaključeno da Prijedlog amandmana IX-XIV na Statut Općine Centar bude razmatran na narednoj sjednici Vijeća, koja će biti održana u narednih 15 dana, kada će na dnevnom redu biti i Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o dodjeli općinskih stipendija ''Prof. dr. Husein Kulenović'' studentima i srednjoškolcima.

Sa dnevnog reda 10. sjednice povučen je i Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o građevinskom zemljištu Općine Centar i bit će dostavljen na razmatranje i doradu Komisiji za provođenje javnog konkursa za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu. Izjašnjavanje o Prijedlogu odluke o dodjeli i prodaji stanova kojima raspolaže Općina Centar odgođeno je za novembarsku sjednicu Općinskog vijeća, a predloženi dokument će biti dostavljen na razmatranje klubovima vijećnika parlamentarnih stranaka koje participiraju u radu Vijeća, Sindikatu, Komisiji za statut i propise i Pravobranilaštvu Općine Centar.