Stalna novčana pomoć za kupovinu hljeba i mlijeka penzioneri sa minimalnom penzijom

Osnovni uvjeti za ostvarivanje prava su:

 • da podnosilac zahtjeva ima prebivalište na području općine Centar Sarajevo od najmanje jedne godine do dana podnošenja zahtjeva ili boravište po osnovu statusa raseljene osobe;
 • da je podnosilac zahtjeva penzioner ili lice starije od 60. godina bez primanja;
 • da ukupna primanja porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva ne prelaze iznos minimalne penzije ostvarene u FBiH prema posljednjim statističkim pokazateljima, s tim da se kao primanja ne računaju primanja ostvarena po osnovu priznatih prava čije je rješavanje u nadležnosti kantonalnog Centra za socijalni rad i to po osnovu utvrđenog: prava na tuđu njegu i pomoć, prava na topli obrok putem Javne kuhinje, prava na ličnu invalidninu, prava na stalnu novčanu pomoć;
 • da nitko od članova porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva nije vlasnik preduzeća, samostalne ili dopunske djelatnosti;
 • da nitko od članova porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva nije vlasnik niti posjednik motornog vozila; 
 • da podnosilac zahtjeva nema riješeno stambeno pitanje;
 • ukoliko je stambeno pitanje riješeno, da podnosilac zahtjeva nije vlasnik stana u zgradi kolektivnog stanovanja većeg od 50m² za jednočlano domaćinstvo a ukoliko se radi o višečlanom domaćinstvu za svakog narednog člana dodaje se 10m² po članu;
 • ukoliko je stambeno pitanje riješeno, da podnosilac zahtjeva nije vlasnik stana u individualnom stambenom objektu većeg od 60m² za jednočlano domaćinstvo  a ukoliko se radi o višečlanom domaćinstvu za svakog narednog člana dodaje se 15m² po članu.

 POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva;
 • prijava prebivališta za članove porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva;
 • kućna lista;
 • Dokaz da je podnosilac zahtjeva penzioner ili lice preko 60 godina bez primanja;
 • Potvrda o visini primanja za sve punoljetne članove domaćinstva; 
 • Dokaz o nezaposlenosti članova porodičnog domaćinstva ukoliko nisu u radnom odnosu;
 • Uvjerenje da li su punoljetni članovi porodičnog domaćinstva poreski obveznici;
 • Uvjerenje o vlasništvu motornog vozila za sve članove porodičnog domaćinstva;
 • Dokaz o kvadraturi stambene jedinice ;
 • Medicinska dokumentacije za oboljele članove porodičnog domaćinstva;
 • tekući račun podnosioca zahtjeva.