Novčana pomoć za troškove kućne njege

Osnovni uvjeti za ostvarivanje prava su:

  • da podnosilac zahtjeva ima prebivalište na području općine Centar Sarajevo najmanje jednu godinu do dana podnošenja zahtjeva ili boravište po osnovu statusa raseljene osobe;
  • da je podnosilac zahtjeva penzioner ili lice starije od 60. godina bez primanja;
  • da ukupna primanja porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva ne prelaze iznos dvije minimalne penzije ostvarene u FBiH prema posljednjim statističkim pokazateljima, s tim da se kao primanja ne računaju primanja ostvarena po osnovu priznatih prava čije je rješavanje u nadležnosti kantonalnog Centra za socijalni rad i to po osnovu utvrđenog: prava na tuđu njegu i pomoć, prava na topli obrok putem Javne kuhinje, prava na ličnu invalidninu, prava na stalnu novčanu pomoć;
  • da je podnosiocu zahtjeva putem nadležnog Centra za socijalni rad utvrđeno pravo na tuđu njegu i pomoć od strane druge osobe.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  • uvjerenje o kretanju podnosioca zahtjeva;
  • dokaz da je podnosilac zahtjeva penzioner ili lice preko 60 godina bez primanja;
  • dokaz o visini primanja za sve punoljetne članove domaćinstva;
  • rješenje nadležne Službe socijalne zaštite/Centar za socijalni rad o priznatom pravu na tuđu njegu i pomoć od strane druge osobe.