Kupovina preparata za imunitet onkoloških pacijenata

Osnovni uvjeti za ostvarivanje prava su:

 • da podnosilac zahtjeva ima prebivalište na području općine Centar Sarajevo u trajanju od najmanje jedne godine do dana podnošenja zahtjeva ili boravište po osnovu statusa raseljenog lica; 
 • da ukupna mjesečna primanja porodičnog domaćinstva ne prelaze iznos jedne i po prosječne plaće ostvarene u FBiH prema posljednjim statističkim pokazateljima, 

 POTREBNA DOKUMENTACIJE

 • uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva;
 • prijava prebivališta za članove porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva;
 • kućna lista;
 • potvrda o visini primanja za zaposlene članove porodičnog domaćinstva;
 • dokaz o statusu nezaposlene osobe za članove porodičnog domaćinstva koji nisu u radnom odnosu;
 • Medicinska dokumentacija za oboljelo lice;
 • Preporuka nadležnog ljekara o potrebi kupovine lijeka, rukava za limfedem, silikonskog implantata,silikonske proteze ili  određenog medicinskog tretmana;
 • Predračun za kupovinu lijekova;
 • Predračun ovlaštenog dobavljača ortopedskog ili drugog pomagala