Kupovina lijekova penzionerima i licima preko 60 godina starosti bez primanja

Osnovni uvjeti za ostvarivanje prava su:

 

 • prebivalište na području općine Centar Sarajevo od najmanje jedne godine do dana podnošenja zahtjeva ili boravište po osnovu statusa raseljene osobe;
 • da je podnosilac zahtjeva penzioner ili lice starije od 60. godina bez primanja;
 • da se lijek za koji se traži jednokratna novčana pomoć ne finansira ili djelimično sufinansira putem Zavoda zdravstvenog osiguranja;
 • da ukupna primanja porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva ne prelaze iznos dvije minimalne penzije ostvarene u FBiH prema posljednjim statističkim pokazateljima;

 POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva;
 • prijava prebivališta za članove porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva;
 • kućna lista;
 • Dokaz da je podnosilac zahtjeva penzioner ili lice preko 60 godina bez primanja;
 • Potvrda o visini primanja za sve punoljetne članove domaćinstva;
 • Dokaz o nezaposlenosti članova porodičnog domaćinstva ukoliko nisu u radnom odnosu;
 • Preporuka nadležnog ljekara o potrebi korištenja određenog lijeka;
 • Predračun apoteke za lijek koji je potreban a koji se ne finansira ili sufinansira putem Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.