Sufinanisaranje troškova ekskurzije

Nosilac aktivnosti

Služba za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport

Odsjek za obrazovanje i društvene djelatnosti

 Potrebna dokumentacija

 1. Potvrda o mjestu prebivališta učenika CIPS
 2. Potvrda/obavijest škole o izabranoj turističkoj agenciji, ukupnoj cijeni aranžmana po učeniku; Navesti broj računa agencije i naziv banke 
 3. Kućna lista
 4. Dokaz o primanjima članova domaćinstva koji su navedeni u kućnoj listi:
  - za zaposlene: platna lista
  - za nezaposlene: potvrdu o nezaposlenosti
  - ako nisu prijavljeni kod Zavoda za zapošljavanje; uvjerenje da nisu na evidenciji FZ PIO/MIO
  - za učenike/studente: potvrda o redovnom školovanju

TAKSE I NAKNADE

 Bez takse

-

Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom): 10 dana

Dokument