Obavljanje radova na otklanjanju kvara koji su nastali u stanu i prouzrokuju štetu drugom etažnom vlasniku

Oblast: Stambeni poslovi

Nosilac aktivnosti

·  Odsjek za stambene poslove

Uslov za korištenje prava/usluge

 • Dokaz o etažnom vlasništvu na stanu u kojem je identifikovano postojanje kvara
   

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi Službi za registar i upravljanje imovinom općine u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište
 • Provodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu

Visina takse

 • Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga taksa 2 KM
 • Taksa sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM

 Period rješavanja i izdavanja rješenja

 • 30 dana od dana podnošenja zahtjeva (uz potpunu dokumentaciju)


Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Dokaz o etažnom vlasništvu na stanu u kojem je identifikovano postojanje kvara
 • Dokaz o etažnom vlasništvu na stanu u kojem je uslijed kvara prouzrokovana šteta
 • Zajednički ugovor o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom
 • Tehnički opis identifikovanog kvara sa fotografijama nastale štete i zapisnik o obavljenom uviđaju sa podacima o etažnom vlasniku/korisniku stana u kojem je nastala šteta i podacima o etažnom vlasniku/korisniku stana u kojem je utvrđeno postojanje kvara
 • Dokaz da je etažni vlasnik stana obavješten o nastalom kvaru, nastaloj šteti  i potrebi otklanjanja kvara, te da se protivi ulasku ovlaštenog upravitelja u stan


Rok važenja dokumentacije: Jednokratno