Utvrđivanje prava služnosti na građevinskom zemljištu

Zahtjev za utvrđivanje prava služnosti na građevinskom zemljištu u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, telekomunikacije, gas, električne instalacije...)

Oblast: Imovinsko pravna oblast

Nosilac aktivnosti

 • Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina 
 • Odsjek za imovinsko-pravne poslove

Pravni osnov

·         Zakon o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/03, 16/04 i 67/05), 

 

Uslov za korištenje prava/usluge

 • pravosnažna urbanistička saglasnost sa lokacijom objekta

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, Odsjeku za imovinsko-pravne poslove
 • Pravo se ostvaruje na osnovu pravosnažne urbanistička saglasnost sa lokacijom objekta
 • Provodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu

Visina takse

Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga taksa   8 KM

Period rješavanja i izdavanja rješenja

 • 30 dana od dana podnošenja zahtjeva (uz potpunu dokumentaciju)

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge 

 • Pravosnažna urbanistička saglasnost  
 • Lokacija objekta
 • Zemljišno - knjižni izvadak
 • Kopija katastarskog plana

 

Rok važenja dokumentacije: Jednokratno