Utvrđivanje naknade za pogodnost - RENTA

Zahtjev za utvrđivanje naknade iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture – renta

Oblast: Imovinsko pravna oblast

                                                                          

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/03, 16/04 i 67/05), 
 • Odluka o građevinskom zemljištu Općine Centar Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 17/15) i  broj: 01-27-322/21 od 29.07.2021.godine

Uslov za korištenje prava/usluge

 • pravosnažna urbanistička saglasnost sa lokacijom objekta i dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, Odsjeku za imovinsko-pravne poslove
 • Pravo se ostvaruje na osnovu pravosnažne urbanistička saglasnost sa lokacijom objekta i dokaza o riješenim imovinsko-pravnim odnosima
 • Provodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu

Visina takse

 • Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga taksa   8 KM

 Naknada za pogodnost gradskog građevinskog zemljišta - renta

Građevinska cijena po m2 je 1.450,00 KM kao osnovica za obračun po zonama: 

 • I zona - 87,00 KM, 
 • II - 72,50 KM, 
 • III - 58,00 KM, 
 • IV - 43,50 KM, 
 • V - 29,00 KM, 
 • VI - 14,50 KM

Period rješavanja i izdavanja rješenja

 • 30 dana od dana podnošenja zahtjeva (uz potpunu dokumentaciju)
  Izdata rješenja za ostvarivanje prava/usluga po mjesecima

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge 

 • Pravosnažna urbanistička saglasnost  
 • Lokacija objekta
 • Dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima (zk izvadak, ugovor o kupoprodaji, rješenje nadležnog organa)
 • Kopija katastarskog plana
 • Glavni projekat
 • Uplatnica

Rok važenja dokumentacije:

Jednokratno

Dokument