Uslovi koje treba zadovoljiti da bi se dobilo odobrenje za građene

Odobrenje za građenje je upravni akt koji se donosi u obliku rješenja kada se utvrdi da je građenje u skladu sa planom prostornog uređenja, drugim uvjetima utvrđenim za taj prostor, Zakonom o prostornom uređenju, posebnim zakonima i propisima donesenim na osnovu tih zakona i urbanističkom saglasnošću.

U postupku donošenja odobrenja za građenje nadležna služba provjerava da li je glavni ili izvedbeni projekat izrađen prema urbanističkoj saglasnosti, Zakonu o prostornom uređenju, tehničkim propisima, normativima i standardima koji važe za građenje odnosne vrste građevine, te da li su ispunjeni ostali propisani uvjeti iz urbanističke saglasnosti.

Odobrenje za građenje donosi se u skladu sa članom 101. Zakona o prostornom uređenju («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 7/05) u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, a najkasnije u roku od 60 dana. 

Odobrenje za građenje je potrebno za:

  • novoplaniranu građevinu,
  • za rekonstrukciju,
  • dogradnju,
  • nadziđivanje,
  • promjenu namjene građevine i konzervaciju građevine,  
  • za sanaciju građevine,
  • uklanjanje građevine (rušenje, demontaža građevine ili dijela građevine),
  • za izgradnju ili postavljanje privremene građevine,
  • te za izvođenje drugih zahvata (svi radovi iznad ili ispod površine tla, kojima se privremeno ili trajno zauzima prostor ili mijenjaju postojeći uvjeti korištenja prostora .