Postupak sklapanja braka

SPISAK  DOKUMENATA POTREBNIH ZA PRIJAVU NAMJERE SKLAPANJA BRAKA BIH DRŽAVLJANA:

 Izvod iz matične knjige rođenih za mladence, organ pribavlja po službenoj dužnosti, ukoliko je upis u MKR izvršen na teritoriji Federacije BiH;

 • Uvjerenje o državljanstvu za mladence, organ pribavlja po službenoj dužnosti, ukoliko je upis u MKR izvršen na teritoriji Federacije BiH;
 • Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju (za osobe rođene van područja Federacije BiH);
 • Kopije ličnih/osobnih karti (za mladence i svjedoke). Kopije ličnih/osobnih karti nije potrebno ovjeravati.
 • Obavještenje o evidenciji prebivališta/boravišta sa ličnim/osobnim podacima (tzv. „cips prijavnica“, za mladence).
   

Prilikom najave vjenčanja potrebno je prisustvo oba buduća bračna partnera. Zakonski rok za prijavu vjenčanja je minimalno 30 dana. Zahtjev za prijavu namjere sklapanja braka možete isprintati sa web stranice, ili lično podići na recepciji, info punktu ili u sobi broj 20 Općine.

 

Ukoliko mladenci žele da se vjenčanje obavi van službenih prostorija (u restoranu, hotelu itd..), potrebno je da se navedena lokacija nalazi na području Općine Centar Sarajevo, te se u tom slučaju podnosi poseban zahtjev za izlazak matičara na teren.

 SPISAK  DOKUMENATA POTREBNIH ZA PRIJAVU NAMJERE SKLAPANJA BRAKA SA STRANIM DRŽAVLJANINOM:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (međunarodni/internacionalni);
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju;
 • Uvjerenje da nema zakonskih smetnji za sklapanje braka na teritoriji sa __________(navesti ime i prezime) državljaninom BiH i da će brak koji bude sklopljen u BiH prema našem porodičnom zakonu  biti priznat od strane (navesti zemlju stranog državljanina);
 • Prijava boravka na teritoriji BiH (izdat od strane odjela za strance i putne isprave)-bijeli karton.  

SVI DOKUMENTI MORAJU BITI ORIGINALNI I OVJERENI PEČATOM APOSTILLE.

Potrebno je izvršiti prijevod dokumenata  od strane našeg sudskog tumača. Prilikom prijave tj. zakazivanja  vjenčanja potrebno je prisustvo sudskog tumača, kao i na samom činu sklapanja braka.

Ako između Bosne i Hercegovine i strane zemlje ne postoji ugovor u smislu Haške konvencije (zemlje koje nemaju apostill pečat), svi dokumenti iz takve zemlje moraju biti nadovjereni i legalizovani za službenu upotrebu u BiH, odnosno ovjereni od strane Ministarstva inostranih poslova iz zemlje iz koje dolaze i nadovjereni od strane Ambasade BiH koja pokriva tu zemlju.

Izvodi koji su izdati na međunarodnom obrascu tj. izdati po Bečkoj Konvenciji, oslobođeni su nadovjere .

Napominjemo: za prijavu sklapanje braka potrebno je prisustvo oba bračna partnera, najkasnije 30 dana prije vjenčanja.

Dokument
709 Uplatnica za vjenčanje