Postupak prijave rođenja djeteta i određivanje ličnog imena

Izmjenom Zakona o matičnim knjigama iz oktobra 2014. godine, upis djeteta u matičnu knjigu rođenih se vrši u općini - mjestu prebivališta majke. Za prijavu djeteta u Općine Centar potrebnia je sljedeća dokumentacija:
  1. Prijava (zahtjev) za upis rođenja djeteta u MKR
  2. Važeći identifikacioni dokument (lična/osobna karta, pasoš)
  3. Obavještenje o evidenciji prebivališta/boravišta sa ličnim/osobnim podacima roditelja
  4. Prijava za upis ličnog imena djeteta
  5. Izvod iz matične knjige vjenčanih roditelja
  6. Uvjerenje o državljanstvu roditelja

TAKSE I NAKNADE
Korisnici usluga oslobođeni plaćanja administrativne takse


Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je ODMAH.
Rok za rješavanje predmeta (sa potpunom dokumentacijom): 8 dana.

Dokument