Uputstva

Datum Dokument
05.04.2021.
02A - Uputstvo o dopunama Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu
05.04.2021.
02A - Uputstvo o izmjeni Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda
05.04.2021.
02A - Uputstvo o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora
05.04.2021.
02A - Uputstvo za pripremu modela tehničke dokumentacije i ponuda
05.04.2021.
02A - Zapisnik o otvaranju ponuda i Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda
05.04.2021.
04 - Uputstvo o blagajničkom poslovanju
05.04.2021.
04 - Uputstvo o obavljanju popisa i radu popisnih komisija
05.04.2021.
04 - Uputstvo za izradu izjave o fiskalnoj odgovornosti
05.04.2021.
16 - Upustvo o vršenju izvještajnih i prognoznih poslova u zaštiti zdravlja bilja
05.04.2021.
Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u FBIH