Strategija prema mladima

Strategija prema mladima Općine Centar za period 20 14 : 2020. godine predstavlja strateško plansko:programski dokument i sredstvo za efikasnije upravljanje politikom za mlade na nivo Općine Centar. Strategija prema mladima za period 2014 : 2020. godine. sadrži sveobuhvatan pristup izgradnji socijalnih, ekonomskih, obrazovnih, kulturnih i drugih uslova za trajnu dobrobit mladih i njihovo aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvenoj zajedniciStrategija u potpunosti prati preporuke Zakona o mladima Federacije BiH koji obavezuje svaku općinu u Federaciji BiH da
pristupi izradi strategije za mlade na općinskom nivou, Također, Strategija slijedi niz preporuka relevantnih evropskih dokumenata i inicijativa,

Datum Dokument
28.12.2018.
Strategija prema mladima Općine Centar Sarajevo 2014-2020.