Stanje okoliša

Kao gusto naseljeno, centralno područje Kantona Sarajevo, Općina Centar je središte trgovinskih, obrazovnih, administrativnih, zdravstvenih, ekonomskih i drugih procesa koji ostavljaju posljedice na životnu sredinu i zdravlje njenih građana.

Stoga je važno okolišno održiv razvoj životne sredine postići planskim pristupom i postavljanjem ciljeva koji neće dozvoliti narušavanje kvaliteta okoliša.


U skladu sa tim, razvijena je metodologija izrade lokalnih ekoloških akcionih planova koja nudi novi pristup u planiranju i provođenju zaštite okoliša.


Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP) predstavlja razvojno-planski dokument koji na osnovu procjene stanja okoliša, utvrđenih okolišnih problema i prioriteta, te definiranih akcija doprinosi unapređenju stanja okoliša područja za koji se on izrađuje.


U skladu sa navedenim, Općina Centar je 2005. godine pokrenula inicijativu za izradu takvog plana, koji je baziran na međunarodnim i domaćim iskustvima, a koji bi bio osnova za povezivanje sa sličnim programima većih ili manjih administrativno-političkih zajednica.
Lokalni ekološki akcioni plan Općine Centar je u konačnici objavljen u oktobru 2007. godine, a obuhvatio je između ostalog i i segment procjene stanja okoliša.