Socijalna zaštita

Preuzmite potrebne elektronske formulare, ispunite i odštampajte

Popunjen obrazac zahtjeva sa popratnom dokumentacijom šaljite naivanka.dragun@centar.ba


Datum Dokument
19.10.2022.
Ostvarivanja prava na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studiranja (KS) [12-36]
19.10.2022.
Ostvarivanja prava na na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta za nezaposlenu porodilju (KS) [12-35]
19.10.2022.
Ostvarivanja prava na naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu (KS) [12-37]
07.10.2022.
Ostvarivanje prava na dječji dodatak (FBiH) [12-34]
07.10.2022.
Ostvarivanje prava na novčanu naknadu - pomoć nezaposlenim porodiljama (FBiH) [12-33]
29.05.2019.
A) Novčana naknada ženi-majci koja je u radnom odnosu, B) ženi majci koja nije u radnom odnosu, C) jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta, D) dodatna ishrana za majke dojilje ili prehranu djeteta do šest mjeseci [12-08]
29.05.2019.
Dodatak na djecu [12-06]
29.05.2019.
Jednokratna novčana pomoć za lica kojima je potrebno plaćanje troškova liječenja u zemlji ili inostranstvu [12-03]
29.05.2019.
Jednokratna novčana pomoć za lica u stanju socijalne potrebe [12-01]
29.05.2019.
Obnova ostvarenog prava na dodatak na djecu [12-18]
29.05.2019.
Obnova ostvarenog prava na porodičnu invalidninu CŽR [12-13]
29.05.2019.
Odjava raseljene osobe zbog promjene boravišta prognanika [12-16]
29.05.2019.
Ortopedski dodatak CŽR [12-20]
29.05.2019.
Ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje [12-23]
29.05.2019.
Porodična invalidnina na CŽR [12-17]
29.05.2019.
Pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica CŽR [12-21]
29.05.2019.
Prestanak prava na: A) dječiji doplatak; B) novčanu naknadu ženi-majci koja je u radnom odnosu; C) novčanu naknadu ženi-majci koja nije u radnom odnosu; D) isplatu prava CŽR; E) status CŽR; F) status raseljene osobe; G) zdravstvenu zaštitu [12-15]
29.05.2019.
Priznavanje statusa CŽR i priznavanje prava na ličnu invalidninu ili mjesečno lično novčano primanje, dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica/ ortopedski dodatak [12-04]
29.05.2019.
Priznavanje statusa i prijava prihvata raseljene osobe [12-07]
29.05.2019.
Stalna novčana pomoć za hljeb i mlijeko za: A) penzionere u stanju socijalne potrebe; B) lica preko 65.godina starosti bez primanja [12-11]
29.05.2019.
Subvencioniranje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama [12-09]
29.05.2019.
Utvrđivanje novog procenta oštećenja organizma CŽR [12-19]
29.05.2019.
Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije [12-14]
29.05.2019.
Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći za djelimičnu sanaciju neuslovnih individualnih stambenih objekata lica i porodica u stanju socijalne potrebe [12-28]
29.05.2019.
Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć putem finansiranja i sufinansiranja troškova [12-26]
29.05.2019.
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć nerazvijenim općinama, vjerskim institucijama i pojedincima u svrhu održivog povratka [12-27]
29.05.2019.
Zdravstvena zaštita za: A) dijete korisnika dječijeg dodatka; B) civilne žrtve rata; C) raseljene osobe; D) osobe starije od 65 godina; E) osobe u stanju socijalne potrebe; F) djecu od rođenja do polaska u školu [12-10]