Nevladine organizacije

Općina Centar Sarajevo radi na primjeni i unapređenju novih praksi komunikacije i saradnje sa građanima. Uvođenje i uspostavljanje inovativnih metoda, saradnje i komunikacije sa građanima, građanskim udruženjima, omladinskim nevladinim organizacijama i asocijacijama je proširenje aktivnosti i uspostavljanje partnerstva, nove mreže odnosa, između lokalne samouprave i građana sa zajedničkim ciljem, izgradnja snažne lokalne zajednice i poboljšanja položaja mladih i povećanja njihove participacije u društvu. Naša vizija komunikacije i saradnje počela se ostvarivati kroz realizaciju partnerskih projektnih aktivnosti sa nevladinim organizacijama, u kojim se obaveze utvrđuju i dijele.

Općina Centar svake godine u svom Budžetu izdvaja i značajna sredstva za podršku projektima nevladinih organizacija.
 Registrovana udruženja građana i fondacije ostvaruju materijalnu podršku isključivo putem projekata. U cilju ostvarivanja javnog interesa Općine Centar i njenih građana predviđeni su sljedeći uslovi za finansiranje projekata sredstvima budžeta:
projekat namijenjen građanima općine Centar, naročito mladima a prije svega učenicima osnovnih škola.
projekat treba da se odnosi na sljedeće oblasti:

 • socijalna sigurnost i zdravstvena zaštita (pomoć starim i bolesnim osobama, djeci bez roditelja, hendikepiranim osobama, učesnicima i žrtvama rata, izbjeglim i raseljenim licima;
 • psiho-socijalni programi (savjetovališta i radionice);
 • obrazovanje (prekvalifikacija, doškolovanje i opismenjivanje mladih i odraslih;
 •  profesionalna orijentacija mladih;
 •  edukativni projekti za borbu protiv aktuelnih poroka u društvu (droga, kriminal, alkohol i ostalo);
 • projekti koji potiču mlade na toleranciju i demokratiju;
 • poboljšanje kvaliteta odgojno obrazovnog rada u nastavi);
 • kultura(Programi kreativnog izražavanja u muzici, pozorištu, medijima (pozorišne predstave i koncerti);
 •  podrška radu školskih sekcija (dramska, recitatorska, likovna, folklorna, plesna, novinarska i druge);
 • ekologija(Projektne aktivnosti koje promovišu odgovoran odnos prema prirodi i unapređenju kvaliteta ljudskog života);
 • izgradnja i razvoj lokalne zajednice(Projekti koji podstiču veću participaciju građana u predlaganju i donošenju odluka na lokalnoj razini; rojekti koji podstiču veće učešće mladih u društvenom životu).
Svi subjekti koji očekuju materijalnu pomoć iz Budžeta Općine Centar, moraju se prijaviti na Javni poziv koji se objavljuje do 30. oktobra tekuće godine u dnevnoj štampi.
Odluku o grantovima za nevladine organizacije donosi Općinsko Vijeće
Datum Dokument
07.10.2019.
Priručnik za implementaciju projekata u okviru Javnog poziva Općine Centar Sarajevo po LOD metodologiji