IDPR Betanija

Izmjene i dopune regulacionog plana Gradski park Betanija

Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 57.redovnoj sjednici održanoj 14.10.2020.godine donijelo Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradski park Betanija“, čija izrada je inicirana od strane Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, a u skladu sa  Zaključkom  Vlade Kantona Sarajevo (donesenog na 31.redovnoj sjednici,  održanoj 03.09.2020.godine).

Izmjene i dopune navedenog dokumenta, su preduvjet za uspješno vođenje aktivnosti na realizaciji  I transverzale,  kao projekta od posebnog interesa za KS.

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je kao Nosilac izrade dostavio prvu verziju planskog rješenja-Osnovnu koncepciju Plana za ovaj prostorni obuhvat, koji se sada upućuje na javni uvid i javnu tribinu radi dostavljanje prijedloga i sugestija od strane zainteresiranih građana, vlasnika i posjednika nekretnina, organa uprave, javnih preduzeća i ostalih zainteresiranih subjekata.

Programom i planom aktivnosti kao i Odlukom o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradski park „Betanija“, utvrđena je obaveza održavanja javnog uvida i javne tribine sa ciljem upoznavanja javnosti i svih zainteresiranih subjekata sa Osnovnom koncepcijom Plana.

Cijeneći okolnosti u vezi sa epidemiološkom situacijom, javna tribina će se provesti elektronskim putem, u trajanju od 15 dana (od dana oglašavanja na web stranici Nosioca pripreme), a Osnovna koncepcija će biti prezentirana na zvaničnoj web stranici Općine Centar,  u MZ Betanija-Šip i oglasnoj ploči Općine Centar

 U vezi sa navedenim, molimo vas da putem zvanične web stranice omogućite uvid  U Osnovnu koncepciju prema dokumentaciji u prilogu,  te  objavite poziv javnosti za dostavu prijedloga, sugestija i primjedbi na planska rješenja koja se daju u Osnovnoj koncepciji Plana.

 Prijedlozi i sugestije se predaju isključivo u pisanoj formi na Protokol Općine i na sljedeće mail adrese: eldina.sehovic@centar.ba i selma.islambegovic@centar.ba, uključujući i zahtjeve za eventualna pojašnjenja u vezi sa Osnovnom koncepcijom.

Datum Dokument
12.02.2021.
Izmjene i dopune regulacionog plana Gradski park Betanija
12.02.2021.
Koncept prostorne organizacije - izvod
12.02.2021.
Koncept prostorne organizacije - model