Akcioni planovi

ČUVAJMO NAŠU OKOLINU
Akcioni planovi
Osmišljeni akcioni planovi Općine Centar odnose se na više tematskih oblasti

Korištenje, zaštita i upravljanje zemljištem
Problemi:

Nepostojanje programa poljoprivredne proizvodnje na slobodnim poljoprivrednim površinama, naročito proizvodnje „urbanog povrća“ u plastenicima u prigradskom i gradskom području za snabdijevanje stanovništva
CILJ: Pravilno korištenje potencijalnih poljoprivrednih površina
 Nedovoljno institucionalno jačanje Općine Centar po pitanju unapređenja sistema upravljanja, razvoja i zaštite zemljišta –
CILJ: Unapređenje sistema upravljanja, razvoja i zaštite zemljišta, razvoj učesničkog pristupa razvoju zemljišta kao resursa
Erozija tla i klizišta
CILJ: Sanacija područja pod uticajem ekscesivne i ubrzane erozije tla i klizišta
 
 
Upravljanje, zaštita i korištenje šumskih ekosistema
Problemi:

 Odlaganje čvrstog otpada na šumskim površinama
 CILJ: Efikasniji rad inspekcijskih službi i sudstva kroz dodatnu edukaciju o značaju brzine rješavanja sporova
Otuđenje šumskog zemljišta i šuma
CILJ: Onemogućavanje otuđenja šumskog zemljišta i šuma kroz rad inspekcijskih službi i intenzivniji rad sudstva
Propusti u provođenju zakona –
CILJ: Savjesniji rad inspekcijskih organa, te njihova supervizija
 
Upravljanje otpadom
Problemi:

- Nizak nivo svijesti stanovnika i poslodavaca – CILJ: Educirati stanovništvo iz oblasti upravljanja otpadom i educirati poslodavce o značaju otpada kao sekundarne sirovine i mogućnostima iskorištavanja otpada na teritoriji općine
- Divlje deponije – CILJ: Identificirati divlje deponije i izvršiti njihovu sanaciju; pooštriti kontrolu odlaganja otpada
- Opasni otpad – CILJ: Uspostaviti saradnju sa nadležnim kantonalnim ministarstvom u pogledu uspostavljanja sistema kontrole i zbrinjavanja opasnog otpada
 
 
Upravljanje prostorom
Problemi:

- Bespravna izgradnja, djelatnosti i druge nelegalne pojave (poslovni, privredni i zanatski objekti, pijace, ulična prodaja, itd. – CILJEVI: Zaustaviti bespravnu izgradnju i bespravne pojave; Zakonska regulativa i inspekcijska kontrola (primjena i pooštravanje kaznene politike
- Urbano zelenilo – CILJEVI: Podizanje nivoa uređenosti i izgrađenosti zelenih površina; Izgradnja i rekonstrukcija zelenih površina
- Planska dokumentacija – CILJEVI: Analiza, revidiranje svakog razvojnog i provedbenog plana pojedinačno i u cjelosti; Izrada novih planova
 
 
Zaštita prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa
Problemi:

- Devastacija prirodnih cjelina – CILJEVI: Programirano i kontrolirano korištenje područja prirodnih cjelina; Obezbijeđenje elemenata samoodrživosti prirodnih cjelina planskim razvojem i korištenjem kontaktnih zona zaštićenog područja
- Neadekvatna zaštita, korištenje i održavanje spomenika prirode – CILJ: Uspostavljanje i provođenje mjera zaštite za svaki pojedinačni spomenik prirode na području Općine Centar
- Devastacija ambijentalnih cjelina – CILJEVI: Poštivanje i striktna primjena postojeće zakonske regulative; Kontinuirano inspekcijsko praćenje stanja na terenu; Ažurno sankcionisanje svih bespravnih intervencija; Kontinuirano održavanje spomeničkog fonda
 
 
Privreda i okoliš
Problemi:

- Puštanje neprečišćenih tekućina u vodotoke – CILJ: Regulativnim aktima stimulirati zamjenu zagađujućih tehnologija čistim
- Neprovođenje okolinskih zakona u „starima“ kompanijama u smislu zadovoljavanja okolinskih ograničenja i ulaganja u njihovo rješavanje – CILJ: Izrada Studije razvoja privrednih djelatnosti Kantona Sarajevo sa akcentom na razvoj održive industrijske proizvodnje (sa inkorporiranim načelima eko-efikasnosti i čišće proizvodnje)
- Hemijski otpad-ulja, maziva, masti, alkoholi, emulzije, boje, lakovi, deterdženti, kiseline, otpadne vode, te druge tečnosti i hemijski preparati iz metalne industrije i samostalnih zanatskih radnji – CILJ: Izrada studije o reciklaži tečnog i čvrstog otpada
- Građevinski otpad – CILJ: Izrada „Studije o prikupljanju i upravljanju građevinskim otpadom“
- Izduvni gasovi i prašina – CILJ: Primjena novih tehnologija i opreme sa tehničkim ograničenjima uticaja na okoliš
- Buka koja nastaje pri radu i korištenju opreme za rad – CILJ: Poduzimanje mjera za sprečavanje buke sa gradilišta u skladu sa Zakonom o buci
- Nedovoljno akreditiranih laboratorija za kontrolu kvaliteta prehrambenih proizvoda, smanjenje poljoprivrednih zemljišta, neracionalno korištenje zemljišta, zaostajanje u tehnološkom razvoju – CILJ: Održivi razvoj poljoprivrede na području Općine Centar
- Zagađenje zraka iz saobraćaja i buka od saobraćaja - CILJ: Uvođenje dodatnog poreza na vozila bez katalizatora, strožija primjena zakona, posebno u oblasti tehničke ispravnosti vozila
- Velike količine autootpadnog materijala (školjke i dijelovi od auta, akumulatori, automobilske gume, plastike) – CILJ: Izrada studije o prikupljanju, upravljanju, reciklaži autootpada; Iznalaženje rješenja za trajno uklanjanje autoguma, plastike i ostalog otpada bez lošeg okolinskog uticaja
- Nedopušten nivo emisije štetnih produkata iz energetskih subjekata u zrak i druge medije okoliša – CILJ: Održivi razvoj energetike s ograničenim negativnim uticajem na okoliš
- Otpad iz turističkih objekata - CILJ: Održivi razvoj turizma s kontroliranim negativnim uticajem na okoliš
- Otpad iz trgovina i pijaca (razne vrste ambalaže, PVC kese) – CILJ: Održivi razvoj trgovine na veliko i malo uz ograničen negativni uticaj otpada na okoliš
 
 
Javno zdravlje
Problemi:

- Zagađenje vode – CILJ: Sprečavanje pojave bolesti zbog nekvalitetne vode na lokalnim vodovodima
- Zagađenje zraka – CILJ: Sprečavanje pojave bolesti zbog zagađenosti zraka
- Sigurnost namirnica i gotove hrane, kako po obimu kontrole tako i po vrsti analiza

Neki od mogućih finansijskih izvora koji se navode u planu, a u zavisnosti od tematske oblasti i problema, jesu općinski i kantonalni budžeti, budžeti FBiH i Grada, preduzeća, međunarodni krediti, donacije, koncesije i dr.