Račun Općine

Identifikacioni statistički broj (IB) Općine Centar: 4200650440009
 
PDV IB 200650440009
 
Poreski broj Općine Centar: 0107429100
 

Račun Općine

Prihodi Općine uplaćuju se isključivo na jedan račun, depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda Općine Centar Sarajevo 

 

UNICREDIT BANK d.d. Sarajevo 

broj računa: 3386902296575219

 

Način popunjavanja polja za uplatu javnih prihoda na nalozima za plaćanje:

 

Broj poreskog obveznika: identifikacioni matični broj za pravna lica ili jedinstveni matični broj za fizička lica

Porezni period: u skladu sa mjesecom ili periodom za koji se plaćanje vrši

Vrsta prihoda: prema specifikaciji prihoda

Općina: 077

Budžetska organizacija: 0000000

Poziv na broj:  broj dokumenta na osnovu kojeg se vrši plaćanje (broj/mjesec/godina/ostatak polja nule).

 

Budžetski račun Kantona Sarajevo (za uplate taksa, naknade za katastar i slično):

UNICREDIT BANK d.d. 3380002210019263.

 

Transakcijski račun izdvojenih sredstava nedostupnih vlasnika imovine:

SPARKASSE BANK d.d. 1990490055652633

 

 

 

Prilikom uplate obavezno unijeti vrstu prihoda prema specifikaciji:

721122    Prihod od iznajmljivanja poslovnog prostora 

721129    Prihod od iznajmljivanja skloništa

721229    Ostali prihodi od zakupa

721611    Prihodi od prodaje stanova

722442    Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa

722431    Naknada za dodjeljeno građevinsko zemljište

722435    Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti – renta

722433    Naknada za uređenje zemljišta

722436    Prihodi po osnovu tehničkog pregleda građevina

722461    Naknada za zauzimanje javnih površina (postavljanje prodajnih stolova, info stolova)

722462    Naknade i kazne za parkiranje

722463    Naknada za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca

722464    Naknada za skladištenje građevinskog materijala, kampinga, pristaništa i javnih manifestacija

722465    Naknada za reklame postavljene na javnom mjestu

722516    Naknada za korištenje usluga iz oblasti premjera i katastra

722611    Prihodi od pružanja usluga građanima (fotokopiranje, otkup tenderske dokumentacije, vjenčanja)

723133    Novčane kazne za prekršaje koji su registrovani u registru novčanih kazni

723139    Ostali prihodi

722121    Kantonalne administrativne takse(račun Kantona )

722515    Naknada za korištenje podataka premjera i katastra (račun Kantona)