Regulacioni planovi

Datum Dokument
12.05.2023. 713 Nacrt RP Podgaj-Tekija
10.05.2023. 713 Izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradski park ''Crni Vrh''
14.11.2022. 713 RP Jagomir I - Izmjene i dopune Regulacionog plana „Jagomir I
14.11.2022. 713 RP Jagomir I - Izvod iz Regulacionog plana Jagomir I
14.11.2022. 713 [ZAVRŠENA RASPRAVA] RP Jagomir I - Odluka o provođenju
14.11.2022. 713 [ZAVRŠENA RASPRAVA] RP Jagomir I - Postojeće stanje građevinskog fonda
14.11.2022. 713 [ZAVRŠENA RASPRAVA] RP Jagomir I - Odluka o usvajanju
14.11.2022. 713 [ZAVRŠENA RASPRAVA] RP Jagomir I - Namjena površina
14.11.2022. 713 [ZAVRŠENA RASPRAVA] RP Jagomir - Urbanističko rješenje
14.11.2022. 713 [ZAVRŠENA RASPRAVA] RP Jagomir I - Mreža regulacionih i građevinskih linija
14.11.2022. 713 [ZAVRŠENA RASPRAVA] RP Jagomir I - Saobraćaj
14.11.2022. 713 [ZAVRŠENA RASPRAVA] RP Jagomir I - Energetika
14.11.2022. 713 [ZAVRŠENA RASPRAVA] RP Jagomir I - Idejno rješenje elektroenergetike
14.11.2022. 713 [ZAVRŠENA RASPRAVA] RP Jagomir I - Snadbijevanje vodom
05.10.2022. 713 RP Šip (izmjene) - Izmjen i dopune RP Poslovna zona ''Šip''
05.10.2022. 713 RP Šip (izmjene) - Izvod iz RP
05.10.2022. 713 RP Šip (izmjene) Horitkultura
05.10.2022. 713 RP Šip (izmjene) - Urbanističko rješenje
04.08.2022. 713 RP Green Building Resort Poljine - nacrt
07.04.2022. 713 RP Green Building Resort - Poljine - prednacrt
07.04.2022. 713 RP Green Building Resort - Poljine - granice obuhvata
07.04.2022. 713 RP Green Building Resort - Poljine - mreža regulacionih i građevinskih linija
07.04.2022. 713 RP Green Building Resort - Poljine - postojeće stanje - posjedovno stanje
07.04.2022. 713 RP Green Building Resort - Poljine - razmještaj, namjena, spratnost
01.04.2022. 713 RP Šip - Zaključak - Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna RP PZ Šip (sportsko i dječije igralište)
01.04.2022. 713 RP Šip - Zaključak - Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna RP PZ Šip (stambeni objekti)
01.04.2022. 713 RP Šip - Odluka o pristupanju - sportsko i dječije igralište u ulici Branilaca Šipa
01.04.2022. 713 RP Šip - Odluka o pristupanju - stambeni objekti u ulici Branilaca Šipa
28.10.2021. 713 RP Marijin Dvor - Tekstualno obrazloženje
28.10.2021. 713 RP Marijin Dvor - Odluka o pristupanju (usvojena)
28.10.2021. 713 RP Marijin Dvor - Mreža regulacionih i građevinskih linija
26.10.2021. 713 RP Podgaj-Tekija - Odluka o pristupanju izradi RP Podgaj-Tekija
26.10.2021. 713 RP Podgaj-Tekija - Skraćeni tekst-Koncept
26.10.2021. 713 RP Podgaj-Tekija - Grafički prilog-karta Postojeće stanje
26.10.2021. 713 RP Podgaj-Tekija - Grafički prilog-karta Osnovna koncepcija
21.10.2021. 713 RP Green building resort - Poljine
21.10.2021. 713 RP Green Building Resort - Poljine - Odluka o pristupanju izradi RP Stambeno naselje „Green building resort“ Poljine
21.10.2021. 713 RP Green Building Resort - Poljine - Karta-razmještaj, namjena i spratnost objekata
21.10.2021. 713 RP Green Building Resort - Poljine - Karta-saobraćajno rješenje i nivelacija.
02.03.2021. 713 RP Bjelave-Mejtaš - Javni poziv
02.03.2021. 713 RP Bjelave-Mejtaš - Izmjene i dopune R.P.
02.03.2021. 713 RP Bjelave-Mejtaš - Odluka o pristupanju izmjene R.P.
02.03.2021. 713 RP Bjelave-Mejtaš - Mreža građevinskih i regulacionih linija
02.03.2021. 713 RP Bjelave-Mejtaš - Postojeće stanje
02.03.2021. 713 RP Bjelave-Mejtaš - Prijedlog
12.02.2021. 713 RP Betanija - Izmjene i dopune regulacionog plana Gradski park Betanija
12.02.2021. 713 PR Betanija - Koncept prostorne organizacije - model
12.02.2021. 713 RP Betanija - Koncept prostorne organizacije - izvod
11.02.2021. 713 RP Alipašina-Koševo - Javni poziv za vršenje uvida i dostavljanje prijedloga, primjedbi i sugestija za izradu RP
11.02.2021. 713 RP Alipašina-Koševo - Odluka o pristupanju izradi
11.02.2021. 713 RP Alipašina-Koševo - Model
11.02.2021. 713 RP Alipašina-Koševo - Koncept
08.02.2021. 713 RP Podgaj-Tekija - Javni poziv za dostavljanje prijedloga i sugestija za planska rješenja, za potrebe izrade RP Podgaj - Tekija
25.09.2020. 713 RP Park-Šuma Hum - Prijedlog Odluke o provođenju izmjena i dopuna regulacionog plana - Izgradnja naseljske saobraćajnice
25.09.2020. 713 RP Park-Šuma Hum - Planirano stanje
25.09.2020. 713 RP Park-Šuma Hum - Izvod iz regulacionog plana
07.07.2020. 713 RP Gradski park Crni vrh - Izmjena i dopuna Regulacionog plana
07.07.2020. 713 RP Panjina kula-Hrastovi, lokalitet Breka - Izmjena i dopuna Regulacionog plana