DOPUNE I IZMJENE ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Priznavanje prava suprugama umrlih demobiliziranih branilaca

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Centar obavještava građane da na osnovu novih izmjena i dopuna federalnog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, supruge umrlih demobiliziranih branilaca starije od 57 godina mogu ostvariti pravo na egzistencijalnu naknadu.

Obrazac je moguće preuzeti sa općinske web stranice: https://www.centar.ba/stranica/boracko-invalidska-zastita, ili na Info pultu Općine Centar.

 

U zahtjevu za priznavanje pomenutog prava navedena je dokumentacija koju je potrebno dostaviti: izvodi iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih, izjava da supruga umrlog nije zasnovala novu bračnu ili vanbračnu zajednicu, prijava prebivališta, uvjerenje o pripadnosti u oružanim snagama, uvjerenje iz porezne uprave da podnosilac zahtjeva nije uživalac naše ili strane penzije i ukoliko jeste da nije veća od 174 KM, uvjerenje da je podnosilac zahtjeva korisnika prava iz nadležnosti kantonalne Službe socijalne zaštite...

 

Sve dodatne informacije moguće je dobiti putem sljedećih brojeva telefona: 033/562-445ili 033/562-372 ili lično u Općini Centar (Mis Irbina 1) kancelarija 29.