UKLANJANJE I KAPTIRANJE STABALA U ULICI MIS IRBINA 10

Na osnovu analize stručnih lica sa Šumarskog fakulteta Općina Centar donijela rješenje kojim je predviđena sadnja novih stabala

Na osnovu zahtjeva JU „Centar za sport i rekreaciju“ za izdavanje odobrenja za sječu stabala u Ulici Mis Irbina broj 10 Komisija za komunalne poslove Općine Centar je 09. juna 2021. godine izvršila uviđaj, te konstatovala oštećenja u bazi i unutrašnjosti debala, te oštećenja kore, uz suhe, trule i prelomljene grane.

Komisija je došla do zaključka da je potrebno ukloniti  tri stabla koja se nalaze u dvorištu FIS-a, kako bi se spriječila opasnost od njihovog pada i ugrožavanja života i imovine koje bi takav pad prouzrokovao.

 

S obzirom da je lokacija na kojoj se nalaze predmetna stabla proglašena nacionalnim spomenikom odlukom Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, upućen je zahtjev za mišljenje Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.  Po nalogu Zavoda Općina Centar je angažovala prof.dr. Mujezinović Osmana i doc.dr. Ivojević Seada, stručnjake iz oblasti uzgajanja i zašite urbanog zelenila, na izradi „Elaborata uzgojnih karakteristika i zdravstvenog stanja topola u parku FIS“.

 

U elaboratu, završenom 31. decembra 2021. godine, navodi se da je primjenom vizuelnog posmatranja i uzorkovanjem izvrtaka preslerovim svrdlom utvrđeno prisustvo truleži u procesu propadanja drveta. Pri analizi stanja drveća analizirani su parametri koji se odnose na stanje tla, korijena, debla i krošnje stabala. Za svako od 13 stabala obuhvaćenih elaboratom snimljeno je nekoliko fotografija sa ciljem da se bolje okarakterišu primijećene promjene i postupak primijenjenih metoda utvrđivanja stanja analiziranih stabala. Posebna pažnja posvećena je prisustvu povreda i procesu truljenja drveta čija veličina značajno utiče na budućnost povrijeđene jedinke.

 

Sagledavajući zdravstveno stanje biljke, njen položaj u gradskom zelenilu, te namjere buduće rekonstrukcije zelenila, struka je sugerisala uklanjanje tri, odnosno njega za deset preostalih stabala koja su bila predmet analize. Na osnovu procijenjenog stanja sugerisano je da se na osam stabala izvede kaptiranje (presijecanje vretena stabla) na visini od 22 metra, dok je dva stabla potrebno kaptirati na visini od 6 metara. Pored navedenog predviđen je i čitav niz mjera njege u narednom periodu, čijim provođenjem bi se umanjile posljedice štetnog djelovanja uočenih faktora na preostalim stablima.

 

Na osnovu rezultata analize iznesene u elaboratu Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog podržava predložene mjere, nakon čega Služba za stambene i komunalne poslove Općine Centar, 01. aprila 2022. donosi rješenje da se KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo odobri uklanjanje tri stabla u dvorištu popularnog FIS-a. U rješenju je navedeno da uklanjanje oštećenih stabala podrazumijeva sadnju zamjenskih stabala iste vrste.