POTICAJ ZAPOŠLJAVANJU MLADIH IZ SREDSTAVA BUDŽETA OPĆINE CENTAR
Zapošljavanje mladih
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („ Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 49/06 i 51/09), čl. 10. i 68. Statuta Općine Centar Sarajevo-prečišćen tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/04), Općinsko vijeće Centar Sarajevo je, na Trideset petoj redovnoj sjednici održanoj dana 23.07.2015. godine, donijelo


O D L U K U

O POTICAJU ZAPOŠLJAVANJA MLADIH IZ SREDSTAVA BUDŽETA

OPĆINE CENTAR SARAJEVO

 

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

 

Odlukom o poticaju zapošljavanja mladih iz sredstava Budžeta Općine Centar Sarajevo (u daljem tekstu: Odluka) utvrđuju se ciljevi, ciljna grupa, namjena sredstava, uslovi i postupak dodijele bespovratnih sredstava.

Član 2.

(Cilj Odluke)

 

(1) Osnovni cilj Odluke je poticaj preduzetništvu i samozapošljavanju mladih sa područja općine Centar Sarajevo kroz sufinansiranje troškova pokretanja i razvoja vlastitog biznisa.

(2) Finansijska podrška preduzetništvu i zapošljavanju mladih je u skladu sa usvojenom Strategijom prema mladima Općine Centar 2014-2020 godine i Akcionim planom.

II NAMJENA SREDSTAVA

Član 3.

(Izvor sredstava)

 

(1) Bespovratna sredstva u smislu odredaba ove Odluke, čine planirana budžetska sredstva Općine na godišnjem nivou u 100% iznosu koja su namijenjena razvoju preduzetništva mladih i samozapošljavanju.

(2) Dodjela bespovratnih sredstava vršiće se u skladu sa ovom Odlukom.

Član 4.

(Ciljna grupa-korisnici)

 

Korisnici sredstava iz člana 3. Ove Odluke, mogu biti osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:

a)   Nalaze se na evidenciji nezaposlenih JU Zavod za zapošljavanje Kantona Sarajevo;

b)   Imaju prebivalište na području općine Centar, minimalno 3 godine;

c)   Pripadaju kategoriji mladih starosti do 35 godina;

d)   po odobravanju poslovne ideje će registrovati i razvijati vlastiti biznis na području općine Centar.

 

III KRITERIJI ZA IZBOR POSLOVNIH PROJEKATA

 

Član 5.

(Kriteriji)

Kriteriji za izbor poslovnih projekata su:

a)   održivost poslovne ideje;

b)   Inovativnost;

c)   kvalitet poslovnog plana;

d)   prezentacija  poslovne ideje;

e)   iznos sredstava potrebnih za realizaciju poslovne ideje;

f)   mogućnost dodatnog zapošljavanja.

Član 6.

(Iznos poticaja)

 

Visina bespovratnih sredstava po poslovnom planu može iznositi maksimalno do 15.000,00 KM.

IV POSTUPAK DODJELE  BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Član 7.                                                                                                                             (Objava javnog poziva)

(1)  Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava planiranih Budžetom Općine Centar, na prijedlog Komisije, objavljuje Općinski načelnik u jednom od dnevnih listova na području Federacije Bosne i Hercegovine i na web stranici Općine Centar.

(2)  Javni poziv ostaje otvoren 60 dana od dana objavljivanja.

 

Član 8.                                                                                                                       (Prijava na javni poziv)

Pismena prijava na javni poziv treba da sadrži sljedeće elemente:

a)   Ovjerenu kopiju lične karte; 

b)   Uvjerenje o prebivalištu; 

c)   Potvrda nadležnog biroa za zapošljavanje da se nalazi u evidenciji nezaposlenih;  

d)   Poslovni plan;

e)   Ovjerenu izjavu da će dodijeljena sredstva iskoristiti za nabavku potrebnih sredstva za rad navedenih u poslovnom planu, registrovati i održavati vlastiti biznis; da će se nakon registrovanja vlastitog biznisa odjaviti sa evidencije nezaposlenih i da se u periodu od najmanje 12 mjeseci neće prijaviti na evidenciju nezaposlenih i da ranije nisu koristili bespovratna sredstva Budžeta Općine Centar namijenjena poticaju zapošljavanja mladih.

Član 9.                                                                                                                         (Komisija za provođenje postupka dodjele bespovratnih sredstava)

(1) Postupak dodjele bespovratnih sredstava Opštine Centar namijenjenih poticaju zapošljavanja mladih provodi Komisija, koju imenuje Općinski načelnik na period od 12 mjeseci.

(2) Komisiju čine:

a)   članovi Komisije za pitanja mladih Općine Centar;

b)   predstavnici Službe za upravu za privredu i finansije (dva predstavnika);

c)   predstavnici privrednog sektora;

d)   predstavnik Ekonomskog fakulteta u Sarajevu;

(3) Komisija na implementaciji ove Odluke radi bez naknade.

Član 10.                                                                                                                          (Vrednovanje i izbor poslovnih planova)

(1)  Komisija će utvrditi kriterije za raspodjelu sredstava;

(2)  Komisija razmatra pristigle prijave i  vrši  izbor najboljih  poslovnih planova, shodno kriterijima iz člana 5. Odluke, nakon čega  poziva na prezentaciju poslovnog plana najbolje ocijenjene kandidate.

(3)  Kandidati pred Komisijom predstavljaju svoj poslovni plan kroz power point ili sličan format prezentacije. 

(4)  Nakon svake pojedinačne prezentacije Komisija obavlja intervju sa kandidatom i sastavlja prijedlog liste poslovnih planova koji će biti finansirani iz granta Općine Centar u skladu sa odobrenim sredstvima u budžetu.  

(5)   Prijedlog liste iz prethodnog stava Komisija dostavlja Općinskom načelniku na odobravanje.

Član 11.                                                                                                                     (Potpisivanje ugovora, isplata i pravdanje odobrenih sredstava)

(1)  Općinski načelnik i korisnik sredstava zaključuju Ugovor o poticaju zapošljavanja mladih (u daljem tekstu Ugovor).

(2)  Nakon zaključenja ugovora korisniku će biti isplaćena odobrena sredstva u skladu sa poslovnim planom.

(3)  Korisnik je obavezan da u roku od 90 dana od dana isplate sredstava dostavi izvještaj o utrošku ukupno dodijeljenih sredstava.

(4)  Izvještaj treba da sadrži kopije svih računa i drugih dokaza koji su specificirani u poslovnom planu. 

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12.

(Izvještavanje Općinskog vijeća)

Komisija je dužna dostaviti Općinskom načelniku i Općinskom vijeću informaciju o  namjenskom utrošku sredstava i realizaciji poslovnih planova korisnika sredstava u skladu sa odredbama ove Odluke.

Član 13.

(Stupanje na snagu Odluke)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Centar Sarajevo, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

 

 

Broj: 01-14-2210/15

Sarajevo, 23.07.2015.godine

Predsjedavajući / po OV

broj 01-49-1137/14

 

Doc. dr. Nedžad Ajnadžić

 

 

 

Ova Odluka je objavljena na Oglasnoj ploči Općine Centar dana30.07.2015.godine.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.