Statut Općine Centar
I – OPĆE ODREDBE

Član 1.
Ovim statutom, u skladu sa ustavom i zakonom, uređuje se organizacija Općine Centar Sarajevo, njene nadležnosti, struktura vlasti, ostvarivanje lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Općine Centar Sarajevo.
Član 2.
Područje Općine Centar Sarajevo određuje se Zakonom.
Promjene granica Općine Centar Sarajevo mogu biti izvršene zakonom, uz prethodnu saglasnost Općinskog vijeća.
Član 3.
Naziv Općine je: Općina Centar Sarajevo.
U ravnopravnoj upotrebi je naziv: Opština Centar Sarajevo.
Sjedište Općine je u Sarajevu, ulica Mis Irbina broj 1.
Član 4.
Općina Centar Sarajevo (u daljem tekstu: Općina) je pravno lice, sa pravima i obavezama utvrđenim ustavom, zakonom i ovim statutom.
3
Član 5.
Općina ima grb i zastavu, pečat i druga obilježja.
Sadržaj i oblik grba i zastave, pečata i drugih obilježja, njihovu izradu i korištenje utvrđuje Općinsko vijeće odlukom.
Član 6.
Općina može ostvarivati saradnju sa drugim općinama i gradovima, radi ostvarivanja zajedničkog interesa.
Općina može pristupiti međunarodnim udruženjima lokalnih zajednica i sarađivati sa odgovarajućim lokalnim jedinicama drugih država.
Odluku o ostvarivanju saradnje, oblicima saradnje i odluku o pristupanju međunarodnim udruženjima donosi Općinsko vijeće, pod uslovima i na način propisan ustavom, zakonom i ovim statutom.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.