Služba za upravu za stambene poslove
Stambeni poslovi
Stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava; rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti; vodi evidenciju stambenog fonda Općine; poduzima radnje na evidentiranju i kontroli stanova koji su vraćeni Općini i stanova pod restitucijom, te prikuplja potrebnu dokumentaciju za pokretanje postupka upisa u zemljišno-knjižni ured; priprema prijedloge odluka iz djelokruga Komisije za stambene poslove; vodi evidenciju o neuslovnim stambenim zgradama; evidentira i procjenjuje štetu, te izrađuje planove sanacije i rekonstrukcije na objektima kolektivnog stanovanja u vlasništvu Općine; vrši poslove kontrole korištenja stanova; inicira i učestvuje u izradi propisa iz nadležnosti; inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata iz svog djelokruga; vodi registar stanova kojima upravlja Općina Centar i stanova u vlasništvu;

  Naša misija je predlaganje i provođenje općinske politike u oblasti:


  • planiranja, izgradnje i upravljanja stambenim fondom,
  • rekonstrukcije i saniranja ratom oštećenih stambenih objekata individualnog i kolektivnog stanovanja.
  POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
  v.d. Sanida NALO ŽOLJIĆ
  Telefon: + 387 33 562 462
  Fax: + 387 33 562 400
  E-mail: sanida.nalo@centar.ba

   

  2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.