Račun Općine

Prihodi Općine uplaćuju se isključivo na jedan račun, depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda Općine Centar Sarajevo

UNICREDIT BANK d.d. Sarajevo
broj računa: 3386902296575219

Način popunjavanja polja za uplatu javnih prihoda na nalozima za plaćanje:

  • Broj poreskog obveznika: identifikacioni matični broj za pravna lica ili jedinstveni matični broj za fizička lica
  • Porezni period: u skladu sa mjesecom ili periodom za koji se plaćanje vrši
  • Vrsta prihoda: prema specifikaciji prihoda
  • Općina: 077
  • Budžetska organizacija: 0000000
  • Poziv na broj:  broj dokumenta na osnovu kojeg se vrši plaćanje (broj/mjesec/godina/ostatak polja nule).


Budžetski račun Kantona Sarajevo (za uplate taksa, naknade za katastar i slično):
UNICREDIT BANK d.d. 3380002210019263.

Transakcijski račun izdvojenih sredstava nedostupnih vlasnika imovine:
SPARKASSE BANK d.d. 1990490055652633

 

Prilikom uplate obavezno unijeti vrstu prihoda prema specifikaciji:
721122    Prihod od iznajmljivanja poslovnog prostora
721129    Prihod od iznajmljivanja skloništa
721229    Ostali prihodi od zakupa
721611    Prihodi od prodaje stanova
722442    Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa
722431    Naknada za dodjeljeno građevinsko zemljište
722435    Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti – renta
722433    Naknada za uređenje zemljišta
722436    Prihodi po osnovu tehničkog pregleda građevina
722461    Naknada za zauzimanje javnih površina (postavljanje prodajnih stolova, info stolova)
722462    Naknade i kazne za parkiranje
722463    Naknada za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca
722464    Naknada za skladištenje građevinskog materijala, kampinga, pristaništa i javnih manifestacija
722465    Naknada za reklame postavljene na javnom mjestu
722516    Naknada za korištenje usluga iz oblasti premjera i katastra
722611    Prihodi od pružanja usluga građanima (fotokopiranje, otkup tenderske dokumentacije, vjenčanja)
723133    Novčane kazne za prekršaje koji su registrovani u registru novčanih kazni
723139    Ostali prihodi
722121    Kantonalne administrativne takse(račun Kantona )
722515    Naknada za korištenje podataka premjera i katastra (račun Kantona)  • Identifikacioni statistički broj (IB) Općine Centar: 4200650440009

  •  PDV IB 200650440009

  •   Poreski broj Općine Centar: 0107429100

+ 387 33 562 370

+ 387 33 562 466

 

 

elba@centar.ba;

finansije@centar.ba;

trezor@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.