Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
Rad, socijala zaštita i raseljeni
Sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti zaštite civilnih žrtava rata, zaštite porodice sa djecom, zaštite raseljenih osoba- prognanika i izbjeglica - povratnika u cilju stvaranja kvalitetnih uslova življenja i potpunog ostvarivanja prava i slobode građana, te pomoći licima koja su u stanju socijalne potrebe; stara se o realizaciji budžetskih sredstava u oblastima za koje je osnovana; rješava u upravnim stvarima iz svoje oblasti; prati stanje i predlaže mjere za stvaranje boljih socijalno – materijalnih i zdravstvenih uslova za stanovnike na području Općine; inicira i učestvuje u izradi i realizaciji planova socijalno-materijalne zaštite stanovnika u stanju socijalne potrebe; sagledava i prati socijalnu sanaciju i utvrđuje liste lica u stanju socijalne potrebe; utvrđuje pravo na ličnu ili porodičnu invalidnu civilnim žrtvama rata, pravo na porodiljsku naknadu ženi – majci koja je u radnom odnosu, pravo na novčanu pomoć ženi - majci koja nije u radnom odnosu, pravo na dječiji dodatak; pravo na subvencioniranje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama; osigurava priznavanje i ukidanje statusa raseljenim osobama - prognanicima i rješavanje statusnih pitanja izbjeglica; analizira, inicira i učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana.

  Naša misija je predlaganje i provođenje općinske politike u oblasti

  • zaštite porodica sa djecom,
  • civilnih žrtava rata
  • raseljenih osoba i povrtanika;
  • pomoći licima u stanju socijalne potrebe u vidu novčanih davanja,
  POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
  v.d. Belma BAŠOVIĆ
  Telefon: + 387 33 562 352
  Fax: + 387 33 562 447
  E-mail: belma.basovic@centar.ba

   

  Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, iz-bjegla i raseljena lica izdaje uvjerenja koja služe za dokazivanje statusa raseljenog lica ili izbjeglice, za dobijanje dječijeg dodatka, pomoći majkama…

  Građani se obraćaju direktno
  Službi - soba 306/III

  Informacije: + 387 33 562 353

  Email: rad@centar.ba

  2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.