SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNE POSLOVE
Prostorno uređenje
Učestvuje u izradi budžeta kroz davanje prijedloga; aktivno učestvuje na svim javnim skupovima koji se održavaju u postupku izrade i donošenja budžeta, te sa stručnog aspekta vrši ocjenu opravdanosti zaprimljenih prijedloga, a koji se odnose na oblast planiranja, prostornog uređenja, komunalnih poslova i zaštite okoliša; rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti; inicira, učestvuje u izradi i realizaciji planova, programa i projekata u oblastima prostornog uređenja, planiranja i komunalne infrastrukture; vrši poslove obračuna naknade i praćenje naplate sredstava po osnovu pogodnosti (renta), uređenje i korištenje građevinskog zemljišta i korištenja javnih površina i pokreće postupak utuživanja sredstava po osnovu neplaćenih naknada za pogodnost (renta), uređenja gradskog građevinskog zemljišta i korištenja javnih površina; vodi propisane evidencije i izdaje uvjerenja iz službene evidencije; sarađuje sa nadležnim ministarstvima; učestvuje u izradi propisa, normativa, standarda, kategorija i metodoloških osnova iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i komunalnih poslova; vodi registre: javnih površina i općih dobara kojima upravlja Općina.

  Misije Službe za prostorno uređenje i komunalne poslove je

   

  • provođenje utvrđene politike u izvršavanju zakona i drugih propisa,
  • plansko upravljanje, korištenje i zaštita prostora kroz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja;
  • upravljanje okolišem i zaštita okoliša
  • unapređenje i razvoj saobraćajne i komunalne infrastrukture.

  POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
  Alma Sadović
  Telefon: + 387 33 562 300
  Fax: + 387 33 562 400
  E-mail: alma.sadovic@centar.ba
   
   

  2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.