Privreda i Lokalni ekonomski razvoj
Inicira i učestvuje u izradi propisa, te planova i programa iz svoje oblasti; sprovodi i odgovorna je za realizaciju investicionih projekata iz svog djelokruga u skladu sa zakonom; koordinira izradu strategije razvoja i programiranja razvoja jedinice lokalne samouprave i učestvuje u izradi strateških dokumenata Općine; osigurava usklađenosti budžetskog planiranja i Programa javnih investicija (PJI) sa razvojnim prioritetima Općine; definiše poticajne mehanizme za finansiranje razvojnih prioriteta i učestvuje u razradi i implementaciji projekata utvrđenih u strategiji razvoja Općine u saradnji sa nadležnim institucijama, a koji doprinose realizaciji razvojnih prioriteta; vodi javno dostupne baze podataka za praćenje implementacije strategije razvoja Općine; vrši pripremu, planiranje, provođenje, praćenje i vrednovanje programa i projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora finansiranja; obavlja poslove u vezi sa sklapanjem partnerstva povezanih s programima i projektima Europske unije kao i druge oblike saradnje usmjerene korištenju sredstava iz fondova Europske unije; ostvaruje kontakte sa potencijalnim investitorima i pruža im neophodnu stručnu pomoć; vodi brigu o prirodnim, poljoprivrednim i turističkim resursima, zaštiti okoliša, te razvoju malih i srednjih preduzeća i samostalnog privređivanja; rješava u upravnim stvarima iz oblasti za koje je osnovana; izdaje odobrenja za obavljanje određenih djelatnosti kao i za statusne i druge promjene u toku poslovanja; vodi registre: samostalnih privrednika, poljoprivrednih gazdinastava i klijenata i evidenciju privrednih društava na području Općine; predlaže i sprovodi utvrđenu politiku u gazdovanju i upravljanju poslovnim prostorima i poslovnim zgradama; vrši kontrolu racionalnog korištenja poslovnih prostora na kojima pravo raspolaganja ima Općina;
2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.