OPĆINA CENTAR
Pristup informacijama
UVODNE NAPOMENE U cilju da se svakoj fizičkoj i pravnoj osobi pomogne da u Općini Centar Sarajevo ostvari svoja prava u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH („Službene novine federacije BiH“, br. 32/01 i 48/11), sačinjen je ovaj vodič. Općina Centar se nalazi u Sarajevu, ulica Mis Irbi broj 1. U prizemlju zgrade uspostavljen je Informativni punkt, na kojem možete dobiti sve potrebne informacije. Službenici za informisanje su Petric Irena i Hota Raisa, čije radno mjesto je na Informativnom pultu. Njihova obaveza je da, u okviru zakonskih ovlaštenja, udovolje Vašem zahtjevu za pristup, bilo kojoj informaciji u posjedu Općine Centar Sarajevo. Detaljni podaci o tome gdje se može pristupiti i kojim informacijama nalaze se u publikaciji „Indeks registar“, koja je besplatna i stoji Vam na raspolaganju na Informativnom punktu Općine Centar. Inače, Statutom Općine Centar, između ostalog, utvrđeni su principi javnosti i transparentnosti, te sloboda pristupa informacijama. Općina Centar se nalazi u Sarajevu, ulica Mis Irbi broj 1. U prizemlju zgrade uspostavljen je Informativni punkt, na kojem možete dobiti sve potrebne informacije. Službenici za informisanje su Petric Irena i Hota Raisa, čije radno mjesto je na Informativnom pultu. Njihova obaveza je da, u okviru zakonskih ovlaštenja, udovolje Vašem zahtjevu za pristup, bilo kojoj informaciji u posjedu Općine Centar Sarajevo. Detaljni podaci o tome gdje se može pristupiti i kojim informacijama nalaze se u publikaciji „Indeks registar“, koja je besplatna i stoji Vam na raspolaganju na Informativnom punktu Općine Centar. Inače, Statutom Općine Centar, između ostalog, utvrđeni su principi javnosti i transparentnosti, te sloboda pristupa informacijama. (član 2., tačka 1. Zakona o slobodi pristupa informacijama u F BiH)

POSTUPAK PRISTUPA INFORMACIJAMA

Vaše pravo na pristup informacijama možete ostvariti podnošenjem pismenog zahtjeva, koji treba ispunjavati sljedeće uslove:

  1. da je u pismenoj formi i to na jednom od službenih jezika u Federaciji;
  2. da sadrži dovoljno podataka o prirodi i sadržaju tražene informacije;
  3. da sadrži ime i prezime podnosioca zahtjeva i njegovu adresu, a po mogućnosti i broj telefona;
  4. način na koji se želi pristupiti informacijama.

 

Ako Vaš pismeni zahtjev za pristup informacijama ne ispunjava jedan od navedenih uslova, Općina Centar će o tome odlučiti rješenjem, a u protivnom odobriti će Vam se pristup informaciji na način koji iskažete. Način pristupanja može biti:

- neposredni uvid u informaciju

- slanje informacije na kućnu adresu

- umnožavanje informacije

U slučaju odbijanja pristupa informaciji, u cjelini ili djelimično, Općina Centar će donijeti rješenje, navodeći zakonske osnove za isto, kao i pouku o pravnom lijeku.

Zahtjevu za pristup informacijama koje su Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH izuzete od objavljivanja neće se udovoljiti, a razlozi će biti obrazloženi u donesenom rješenju.

Općina je obavezna Vaš zahtjev riješiti u roku od 15 dana. U slučaju da se zahtjev ne riješi u ovom roku, Općina će Vas pismeno obavijestiti o razlozima.

Zahtjev koji se odnosi na ličnu informaciju može podnijeti samo osoba na koju se informacija odnosi, odnosno zakonski zastupnik ili punomoćnik. Osoba na koju se informacija odnosi dužna je službeniku za informisanje kod podnošenja zahtjeva pokazati ličnu kartu ili drugi lični dokument sa fotografijom, ili uz zahtjev priložiti dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno punomoć.

U slučajevima kada se odobrava informacija, ne naplaćuju se naknade, takse za podnošenje zahtjeva, ili za pisane obavijesti.

Naknada se naplaćuje za tražene usluge umnožavanja i to:

- 0,50 Km za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica

- 5 KM po disketi za elektronsku dokumentaciju.

Naplata za usluge umnožavanja vrši se na blagajni Službe za finansije Općine Centar Sarajevo, kancelarija broj   (III sprat).

Na pojedine zahtjeve za informacije možete dobiti odmah odgovor, obraćajući se usmeno službenicama za informisanje. To su slučajevi:

-informacija o službeniku zaduženom za predmet:

-informacija o kretanju predmeta;

-informacija o rokovima;

-informacija o toku postupka koji se vodi;

-ostale informacije koje se mogu dobiti iz direktnog kontakta službenice zadužene za informacije i službenika iz nadležnih službi.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, službenicama za informisanje možete se obratiti i na telefon 216-006, te putem e-maila:

 

INDEKS REGISTAR
INFORMACIJA

 


 

 

Informacija je svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja, podaci, ili bilo koji drugi sadržaj, uključujući svaku kopiju ili njen dio, bez obzira na oblik, karakteristike, vrijeme kada je sačinjena i kako je klasificirana“


(član 2. tačka 1. Zakona o slobodi pristupa informacijama u F BiH)

Zahtjev za pristup informacijama

 

Telefon: +387 33 562-300
Telefon + 387 33  562-375

RADNO VRIJEME
OD 07.30 DO 16.00 SATI

 
e–mail: opcauprava@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.