Pravila mjesne zajednice
Pravilima mjesne zajednice (u daljem tekstu: Pravila) u skladu sa zakonom i Statutom Općine Centar Sarajevo (u daljem tekstu : Statut) uređuje se:
  • Način i postupak osnivanja mjesne zajednice,
  • djelokrug organa mjesne zajednice,
  • postupak izbora,
  • mandat, prava i obaveze članova savjeta mjesne zajednice,
  • izbor i ovlaštenja predsjednika savjeta mjesne zajednice,
  • načina rada i odlučivanja savjeta mjesne zajednice,
  • način konsultovanja savjeta mjesne zajednice i zbora građana o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine Centar Sarajevo (u daljem tekstu: Općina),
  • rad i izjašnjavanje zbora građana, način sazivanja i održavanja zbora građana, način organizovanja kontrole nad radom organa mjes ne zajednice,
  • utvrđivanje programa rada mjesne zajednice, način finansiranja djelatnosti mjesne zajednice, obavljanje administrativnih i drugih stručnih poslova za potrebe mjesne zajednice, druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obaveza mjesne zajednice.


+387 33 56 23 00


mz@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.