OPĆINSKO VIJEĆE CENTAR SARAJEVO
Poslovnik Općinskog vijeća
Ovim poslovnikom uređuje se način i postupak konstituisanja Općinskog vijeća, postupak izbora predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, sekretara Općinskog vijeća, ostvarivanje prava i dužnosti vijećnika, klubovi vijećnika, unutrašnja organizacija Općinskog vijeća i način rada i odlučivanja, sastav, djelokrug i način rada radnih tijela Općinskog vijeća, programiranje rada Općinskog vijeća, tok sjednice Općinskog vijeća, postupak donošenja odluka i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće, ostvarivanje javnosti rada, odnos Općinskog vijeća sa Općinskim načelnikom i službama za upravu, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Općinskog vijeća.

 
Poslovnik Općinskog vijeća - Prečišćen tekst

Poslovnik o izmjenama poslovnika Općinskog vijeća

 

 

 


 

Način rada Općinskog vijeća po pitanjima koja nisu uređena ovim poslovnikom, uređuje se zaključkom Općinskog vijeća koji se donosi većinom glasova ukupno izabranih općinskih vijećnika.

 

 

+ 387 33 56 23 11

 


vijece@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.