OPĆINA CENTAR SARAJEVO
Poljoprivreda
U smislu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima («Službene novine Federacije BiH» broj 35/09), obavljanje poljoprivredne djelatnosti ubraja se u srodne djelatnosti i može se obavljati kao osnovno, dopunsko i dodatno zanimanje.

Odobrenje za obavljanje poljoprivredne djelatnosti može se izdati fizičkom licu ako ispunjava opće uslove uz priloženu dokumentaciju:

  1. ličnu kartu
  2. uvjerenje o državljanstvu
  3. uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (za podnosioca zahtjeva koji nema prebivalište na području Općine Centar Sarajevo - Uvjerenje izdaje Služba socijalne zaštite općine prema prebivalištu podnosioca zahtjeva)
  4. uvjerenje da nije pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja ove djelatnosti  dok ta mjera traje (uvjerenje Općinskog suda Sarajevo - Prekršajno odjeljenje i uvjerenje Porezne uprave općine mjesta prebivališta podnosioca zahtjeva i uvjerenje nadležne kantonalne inspekcije),
  5. radna knjižica na uvid ili uvjerenje o nezaposlenosti(uvjerenje Službe za zapošljavanje-Biro)
  6. Dokaz da je u radnom odnosu (radna knjižica  na uvid)
  7. Dokaz o statusu penzionera

Potrebnu dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova, izdaju nadležni organi prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva.

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.