OPĆINA CENTAR
Plan upravljanja otpadom
Plan se donosi za planski period od 5 godina i to 2013-2018

Zakon o upravljanju otpadom ("Službene novine FBiH br 33/03, 72/09) predstavlja pravni okvir za uspostavljenje sistema upravljanja svim vrstama otpada. Jedan od segmenata funkcionalnog sistema jeste i planiranje koje je Zakonom o upravljanju otpadom stavljeno u nadležnost entitetskih (član 8) kantonalnih (član 9) i općinkih vlasti (član 10).

Općinski plan upravljanja otpadom

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.